EU:s ramprogram för forskning

Idag finns det vid Uppsala universitet aktiva forskningsprojekt inom både FP 7 och Horizon 2020. Regelverket för de två programmen skiljer sig åt på en del punkter. Kommissionens mål inför H2020 har varit att förenkla deltagandet och administrationen av projekten jämfört med tidigare ramprogram.

Nyttiga lathundar för dig som administrerar EU-projekt:
Lathund i samband med projektstart – H2020
Lathund i samband med projektstart – H2020 Marie Sklodowska Curie
Lathund Finansiell rapportering - FP7 generellt
Lathund Finansiell rapportering - FP7 Marie Curie
Lathund Finansiell rapportering H2020 generellt
Lathund Finansiell rapportering H2020 Marie Sklodowska Curie

Några viktiga punkter som gäller EU-projekt:

  • EU kommissionens krav och regelverk innebär en förhållandevis omfattande dokumentation som är tidskrävande.
  • Inom FP7 krävs oftast samfinansiering av direkta kostnader, d. v.s. EU-bidraget täcker inte samtliga kostnader.
  • Ibland krävs medfinansiering, d v s EU-bidraget täcker ej helt institutionens indirekta kostnader. Särskilt inom H2020 som tillämpar lägre procentsats för indirekta kostnader än inom FP7.
  • UU använder ”Special Transitional Flat rate” för samtliga projekt i 7:e ramprogrammet. Det är en metod för beräkning av indirekta kostnader, som används vid rapportering av uppkomna kostnader i projektet. Även inom H2020 gäller Flat rate, med 25 %, för samtliga projekt.
  • Tidrapportering krävs för att styrka personalkostnader. Inom H2020 krävs inga tidrapporter för personal som arbetar heltid i projektet under hela rapporteringsperioden, MEN eftersom beräkningen av giltig lönekostnad bygger på antal timmar i projektet så rekommenders att ALL person i H2020-projekt tidrapporterar. Läs mer om tidrapportering här.
  • 1720-modellen. Vid beräkning av timkostnad för bedömning av giltig lönekostnad inom H2020 ska alla projekt inom Uppsala universitet använda sig av schablonen 1720 timmar för en årsarbetstid. Till skillnad från beräkning inom FP7 då individuell arbetstid enligt avtal tillämpas.
  • Syftet med resekostnader måste alltid kunna styrkas med bifogad dokumentation.
  • Vid den ekonomiska rapporteringen ska euro kursen första bankdagen efter rapporteringsperioden användas för FP7 projekt.
  • Inom H2020 ska ett genomsnitt av den dagliga euro-kursen för hela rapporteringsperioden användas vid finansiell rapportering. Länk till ECB:s verktyg för att ta fram den genomsnittliga dagskursen finns här. Se även nedan för aktuella publicerade genomsnittskurser.
  • Icke avdragsgill svensk moms är en giltig kostnad i H2020. Det gäller moms som kostnadsförts i samband t.ex. med hyrbilskostnader.

Utbildning

Avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) erbjuder löpande kurser med särskild inriktning mot EU-projekt. Information och anmälan finns här.

Eurokurser FP7 

Aktuella Euro kurser enligt Official Journal, serie C:

2 Jan 10,2145
3 dec 10,2355

Tidigare kurser 

Eurokurser H2020

Månadsvis publicerade genomsnittskurser för de vanligast förekommande rapporteringsperioderna, 12, 18 och 24 månader.

H2020 kurserna per sista december:

12-månaders

Per 31/12 2018

10,2583

18-månaders

Per 31/12 2018

10,0627

24-månaders

Per 31/12 2018

9,9467

Tidigare kurser
 

Betalning för EU:s forskningsprogram betalningsinformation.

Länkar till nyttig information: