KoF17 - forskningsutvärdering

Uppsala universitet har mellan 2016 och 2017 genomfört en tredje universitetsövergripande forskningsutvärdering, Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17). Denna gång ligger fokus på förutsättningar och processer för bästa forskningskvalitet.

Kvalitet och förnyelse 2007 och 2011

Uppsala universitet genomförde under 2006/2007 den första egeninitierade forskningsutvärderingen, Kvalitet och förnyelse 2007 (KoF07). Under 2010/2011 genomfördes en andra utvärdering Kvalitet och förnyelse 2011 (KoF11).

Syftet och målet med dessa utvärderingar var att:

  • Kartlägga styrkeområden och framgångsrika forskningskonstellationer inom universitetets vetenskapliga verksamhet
  • Underlätta förnyelse genom att identifiera spirande och möjliga nya forskningsinriktningar med stor utvecklingspotential
  • Stärka kvaliteten genom underlag för riktade stöd och strategiska beslut
  • (För KoF11: Följa upp hur rekommendationer och slutsatser från KoF07 hanterats på olika nivåer inom universitetet)

Utvärderingarnas olika delar bestod i självvärdering, en bibliometrisk analys och besök av internationella expertpaneler.

För ytterligare information kontakta Camilla Maandi