Säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Universitetets årliga risk- och sårbarhetsanalys (RSA) publiceras i SÄKforum.

Universitetet ska vara en öppen och samtidigt trygg miljö. Säkerhetsarbetet ska bedrivas förebyggande och utmynna i ett balanserat, kostnadseffektivt skydd. Kostnader för säkerhetsåtgärder ska stå i proportion till hotbilden och konsekvenser för verksamheten, samtidigt som universitetets värden – såväl materiella som immateriella – ska värnas. Effekterna av olika säkerhetsåtgärder måste också vägas mot aspekter som användbarhet och öppenhet.

Ladda ner Universitetets säkerhetskalender.


Brandskydd


Campuskort
,
bevakning, larm


Vid evenemang

Informationssäkerhets-

månaden


Försäkringar, Kameror
Egendomsskydd -
frysar, skador m.m.


Informationssäkerhet
 
och IT-säkerhet, incidenter, phishing


Krisstöd, kris- och kontinuitetshantering


Personsäkerhet, arbete mot hot&våld


Riktlinjer, rutiner


Strålskydd


Utbildningar, workshops


Riskhantering i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

och
Riskhantering vid laboratoriearbete 


Säkerhetsavdelningen