Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Säkerhet och riskhantering

För att se Universitetets övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA), bli medlem i Säkerhetsforum.

Fysisk säkerhet - egendomsskydd och personsäkerhet

Campuskort, bevakning, brandskydd, kemikaliesanering, larm, passerkort, riskhantering, skaderapportering, skydd av frysar, verksamhetsförsäkring.

Kriskort med viktiga telefonnummer, hantering av hot- & våld, resesäkerhet, bråklarm, överfallslarm, arbetsmiljö, strålskydd, säkerhetskalender.

Informationssäkerhet och IT-säkerhet

informationsklassning, riskanalyser, hantering av elektroniskt lagrad information, elektronisk signering, kryptering, molntjänster, intrång, virus, incidenter, forensik, utredningar, säkerhetsgranskningar, certifikat och nätfiske (nätkontofiske - phishing)

Krisstöd, kris- och kontinuitetshantering
 

Riskhantering

Riskhantering i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Riskhantering vid laboratoriearbete 

Riktlinjer inom säkerhetsområdet 

Utbildningar, workshops, seminarier

Kontaktuppgifter till säkerhetsavdelningen