Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsala universitets miljöarbete

Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor på många nivåer i organisationen, från övergripande centrala åtgärder och riktlinjer till de enskilda anställdas arbete i vardagen.

Här finns mer information om universitets miljöarbete och stöd i det vardagliga arbetet i form av rutiner och riktlinjer

Universitetets arbete för en hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan beskrivs i program och handlingsplan för hållbar utveckling.

 

Nyheter på miljöområdet

Hösten 2017 - miljöanpassade inköp

 

Under hösten 2017 kommer enheten för upphandling och inköp ge utbildning i upphandling och inköp vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen deltar miljöfunktionen för att tala om miljöanpassade inköp. Utbildningen är främst avsedd för inköpsansvariga på institutioner/motsvarande, men i mån av plats är även andra intresserade välkomna. Mer information om utbildningen och om hur du anmäler dig finner du på medarbetarportalen.

Juni 2017 - Universitetets lokalvård Svanenmärkt 

 

Under 2016-2017 har lokalvårdsenheten tillsammans med enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö vid byggnadsavdelningen arbetat med att certifiera universitetets lokalvårdsverksamhet enligt Svanens kriterier. Detta arbete är nu klart och från och med 8 juni 2017 är lokalvården vid Uppsala universitet certifierad.

 

Som ett led i universitetets miljöarbete och för att ytterligare kvalitetssäkra lokalvårdens redan fina arbete har denna satsning initierats. Detta har inneburit följande miljö- och systemförbättringar för verksamheten: mängden kemikalier som hanteras inom tjänsten har minskat, farliga kemikalier har fasats ut, arbetsmetoder har finslipats, rutiner har förbättrats, ett mindre ledningssystem för arbetet har skapats och serviceassistenterna har fått kompetensutveckling inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

 

Arbetet för en certifiering har varit en gemensam arbetsinsats och har bedrivits tillsammans med serviceassistenter och serviceledare vid lokalvården, och i samarbete med flera olika enheter vid förvaltningen. Arbetet har därmed involverat många anställda vid universitetet.  Arbetet att upprätthålla certifieringen kommer givetvis att fortsätta och föranleda ett ännu skarpare arbete med dessa frågor inom lokalvården.

2016/2017 Forum för återbruk inom universitetet

 

För att minska vår negativa miljöpåverkan och nå vårt miljömål om ökat återbruk har universitetet nyligen lanserat en gruppyta för just detta ändamål - återbruk. Den heter Uppsala universitets återbruk. Detta är för universitets ägodelar såsom bord, stolar, IT-utrustning mm.

Ansök om medlemskap i gruppen Uppsala universitets återbruk om du vill vara med och annonsera eller läsa andras annonser.