Om forskarutbildningen

Enligt Högskoleförordningen, kap 1 § 4, är en doktorand ”en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå”. Det betyder att en doktorand i första hand är en student som främst ska ägna sig åt sin egen utbildning. För att en doktorand ska anses ”bedriva” utbildning på forskarnivå krävs dock en viss grad av aktivitet och denna uppgift ska rapporteras in varje termin av institutionen i studiedokumentationssystemet Uppdok.

Individuell studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska fastställas av prefekten, efter samråd med doktoranden och hans/hennes handledare.

Arbets- och anställningsvillkor för doktorander.

För doktorsexamen ska nettostudietiden vara högst fyra år och för licentiatexamen högst två år. Höstterminen omfattar perioden juli-december och vårterminen perioden januari-juni. Om man studerar på heltid betyder det en aktivitetsgrad på 100 procent, vilket motsvarar 40 timmar i veckan i genomsnitt under ett kalenderhalvår.

Doktoranders aktivitet

Graden av aktivitet kan av olika skäl variera över tid men det är viktigt att doktoranden själv vet vad som rapporteras, då aktivitetsgraden ligger till grund för bedömningen av vissa arbets- och anställningsvillkor. Ett exempel är rätten att utnyttja företagshälsovården. Inrapporteringen av aktivitet gäller alla doktorander oavsett finansieringsform.

Finansieringsformer

Doktorander kan ha olika finansieringsformer för sin utbildning. På samma sätt som för aktivitet ska institutionen, i Uppdok, rapportera, vilken finansieringsform varje doktorand har och det ska man göra varje termin.

Doktorandanställning – den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand har samma villkor som andra yrkesgrupper vid universitetet och omfattas också av lokala kollektivavtal, exempelvis lönestegen för doktorander.

Stipendier – är inte anställning och en stipendiat omfattas inte av universitetets anställningsvillkor. 

Institutionstjänstgöring

Det är vanligt att doktorander vid sidan av forskarutbildningen erbjuds någon form av institutionstjänstgöring till exempel administration eller undervisning. Anställda doktorander får bara utföra institutionstjänstgöring motsvarande 20 procent av en heltid. Alla doktorander ska säkerställa att institutionstjänstgöringen inte räknas i nettostudietiden, utan att denna förlängs i motsvarande grad.

Internationella medarbetare och stipendiater

Här finner du en checklista för vad varje värdinstitution bör tänka på vid mottagande av internationella medarbetare och stipendiater.

Inför ankomst 
Vid ankomst 
Inför hemresa

Andra nyttiga länkar

Mer om doktoranders villkor