Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tillgängliga resurser för studenter

Studie- och karriärvägledarna fungerar dessutom som en stödresurs och ett bollplank för institutionerna.
Webbplats: 
www.uu.se/student/karriar/

"Vid Uppsala universitet ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Lika villkor är en kvalitetsfråga för organisationen och en rättvisefråga för individen."( Uppsala universitets handlingsplan för likabehandling av studenter) 

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Studentens funktionsnedsättning ska styrkas med intyg/utredning i enlighet med diskrimineringslagens definition:

”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns från födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”

Mer information:
Stöd till studenter med funktionsnedsättning
Innehåller ramar för arbetet, lagar och riktlinjer samt tillvägagångssätt, 16 sidor (pdf). 

Stöd till studenter, doktorander och anställda som har en funktionsnedsättning, 4 sidor (pdf)