Studentrekrytering

Vid Uppsala universitet görs en rad olika marknadsförings- och kommunikationsinsatser för att rekrytera studenter och för att marknadsföra såväl våra utbildningar som Uppsala och Visby som studentstäder.

De universitetsövergripande rekryteringsinsatserna inriktar sig i första hand på att skapa personliga möten med presumtiva studenter. Även andra typer av marknadsföringsåtgärder utförs, som till exempel med traditionella trycksaker och annonsering. Kommunikation via nätet utvecklas ständigt.

Rekryteringen av studenter och marknadsföring av universitetets utbildningar sker genom en process där man inledningsvis inspirerar till studier i allmänhet och studier vid Uppsala universitet i synnerhet för att slutligen ge de antagna ett varmt mottagande vid universitetet. Under resans gång genomförs olika kommunikationsinsatser, genom personliga möten, i tryckt form och på nätet för att den presumtive studenten ska kunna få en känsla för Uppsala universitet och Uppsala som studentstad, ta till sig informationen på ett bra sätt och göra ett bra val. Ofta sker insatserna i direkt samarbete med institutioner, fakulteter och studenter.

Kommunikations- och informationsinsatser under själva studietiden är avgörande för hur en student ska trivas och klara sina studier. Det huvudsakliga ansvaret för sådana insatser ligger på institutionerna.

Uppsala universitet arbetar också aktivt med breddad rekrytering till universitetet. Målet med de satsningarna är att göra studier vid Uppsala universitet till ett mer attraktivt alternativ för studenter från underrepresenterade grupper. För detta arbete finns en av rektor fastställd handlingsplan.

För övergripande information om studentrekrytering, kontakta Joachim Ekström.