Länkar till information om universitetets olika försäkringar

Ansvarsförsäkring - omfattar universitetets skadeståndsansvar och vissa övriga kostnader.

Arbetsskadeförsäkring/trygghetsförsäkring - gäller alla anställda vid arbetsskada på grund av olycka på arbetet eller på väg till eller från arbetet eller på grund av sjukdom som orsakats av arbetet.

Grupp- och individförsäkring (GIF) - personskadeförsäkring som omfattar dig som är utländsk medborgare och som deltar i Uppsala universitets verksamhet, oavsett vistelsetid i Sverige. Försäkringen omfattar även medföljande familjemedlemmar.

Egendomsförsäkring - täcker förlust av myndighetens egendom.

Fordon - universitetets fordon, inte hyrbilar.

Fordon - hyrbilar.

Internationella medarbetare – information för mottagande institution/avdelning

Konstförsäkring - täcker kostnader för skador på konstföremål, restaureringskostnader m.m.

Läkemedelsförsäkring - gäller för personer som deltagit i en klinisk prövning i försök med läkemedel eller substanser som framställs i universitetets regi.

Utlandstjänstgöring - information för mottagande institution/avdelning.

Studentförsäkring - information och sjuk- och olycksfallsförsäkring för studenter.

Student UT – gäller samtliga studenter som studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för ett utbyte.

Student IN – gäller samtliga inresande utbytesstudenter registrerade på kurser på UU.

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander - gäller dig som finansierar dina doktorandstudier med stipendium.

Särskilt personskadeskydd (SPS) - olycksfallsförsäkring som gäller dig som är varaktigt bosatt i Sverige (dvs. personer med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd) och som deltar i Uppsala universitets verksamhet utan att vara anställd, t.ex. emeritus/emerita och praktikanter.

Tjänstegrupplivförsäkring - skattefritt engångsbelopp som betalas ut till efterlevande om du som anställd skulle avlida före pensioneringen.

Tjänsteresa - gäller alla anställda - inklusive registrerade doktorander med doktorandtjänst.

Tredjelandstudent - FAS+ - gäller tredjelandstudenter som betalar studieavgifter för sin utbildning.