Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Etisk prövning

Etisk prövning, djur

Enligt Djurskyddslagstiftningen krävs godkännande från en djurförsöksetisk nämnd för användande av försöksdjur i forskningsverksamhet. Ansökningar från Uppsala universitet ställs till:

Uppsala djurförsöksetiska nämnd
Uppsala Tingsrätt
Box 1113
751 41 Uppsala

Tel: 018-167200
Fax: 018-167282

För allmän information om djurförsök och om djurförsökens betydelse för medicinsk forskning, se webbplatsen djurförsök.info.

Etisk prövning, människor

Projekt som omfattar forskning på levande personer, men också t.ex. forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, måste godkännas av en regional etisk nämnd.

Fullständig information och blanketter finns hos Centrala etikprövningsnämnden. Ansökningar från Uppsala universitet ska ställas till den regionala nämnden i Uppsala:

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 
Box 1964 
751 49 Uppsala

Kontaktuppgifter regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

IRB - Institutional Review Board

Forskning som rör människor och som finansieras av det amerikanska hälsodepartementet ska, förutom ett godkännande av svenska etikprövningsnämnden, årligen granskas av en universitetsbaserad IRB. Uppsala universitet har därför inrättat en granskningsnämnd för forskning som säkerställer att ansökningar och projektrapporter uppfyller amerikansk lagstiftning. För mer information kontakta Carolina Rydin eller Sofia Wretblad.

Relaterad information: 

Codex - webbplats om etik och forskning