Forskningsetik och god forskningssed

Tillstånd och etisk prövning

Verktyg

Riktlinjer

Kontakt och rådgivning

 

Vad är god forskningssed?

God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar.

När allvarliga avvikelser från god forskningssed sker så kan forskningen anmälas som oredlig, vilket vid universitetet i korthet definieras som att fabricera, förvränga eller plagiera forskningen. Det kan också vara att man saknar nödvändiga tillstånd för att utföra forskningen, eller att ange någon som författare (deltagare i forskningen) som inte är berättigad till det.

Vid Uppsala universitet läggs stor vikt vid forskningsetisk medvetenhet och att god forskningssed efterlevs. Samhället, dess medborgare och företag behöver pålitliga vetenskapliga resultat och det är viktigt att allmänheten har ett förtroende för forskning. Därför är det självklart att varje forskare ska säkerställa ett redligt förfarande.

Högskolelagen stadgar att i ”högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas”. Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om oredlighet i forskning har en skyldighet att utreda misstankarna.

Föreläsning med professor John Ioannidis

Du som är anställd vid universitetet kan se en intressant föreläsning om forskningsetik med professor John Ioannidis. Föreläsningen heter ”How about good research practices?” och han gav den vid sitt besök till Uppsala universitet 24 oktober 2018. (Logga in med din universitetsinloggning.)

Skärmdump från John Ioannidis föreläsning.

Uppsala Winter Seminar on Good Research Practice

Den 25 februari hålls nästa seminarium, då vi gästas av Ellen-Marie Forsberg, som kommer att tala om det europeiska projektet PRINTEGER som undersökt hur man bäst kan arbeta för god forskningssed. Missa inte det!