Utbildningsutbud

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är indelad i läsår och terminer. Varje läsår omfattar en höst- och en vårtermin och varje termin består av tjugo veckor. Under perioden mellan vår- och hösttermin kan sommarkurser ges. Se terminstider.

Planeringen av universitetets utbud av fristående kurser och utbildningsprogram sker läsårsvis och presenteras på universitetets utbildningskatalog på nätet. Kurser för utbytesstudenter presenteras i en egen katalog. Ingen tryckt katalog produceras.

Fakultetsnämnderna beslutar om respektive fakultets utbildningsutbud. Den samlade utlysningen av program på grundnivå och avancerad nivå samt fristående kurser vid Uppsala universitet fastställs av chefen för studentavdelningen, på delegation av rektor.

Information om universitetets utbildningar på grundnivå och avancerad nivå finns i utbildningsdatabasen Selma. Uppgifterna i Selma används bland annat i utbildningskatalogen, på antagning.se, i kurs- och utbildningsplaner och i Studentportalen.

Arbetet med ett läsårs utbud av kurser och program och pågår under en stor del av året. Det delas upp i olika etapper som bygger på när utbudet och informationen måste vara fastställt och klart för våra olika sökandegrupper.

Sökbara kurstillfällen kan bara skapas under de perioder av året som Selma är öppet för inrapportering. Fristående kurser och kurser för utbytesstudenter rapporteras in läsårsvis, programkurser terminsvis.

Se respektive rubrik för anvisningar och tidsplaner:

  1. Samtliga program på avancerad nivå och de program på grundnivå och fristående kurser som utlyses internationellt
  2. Program på grundnivå
  3. Fristående kurser inklusive kurser för utbytesstudenter
  4. Sökbara kurser inom program

Se grafisk översikt över arbetet med ett läsårs utbud av kurser och utbildningsprogram:

Redaktion på studentavdelningen

Annika Lundqvist (redaktör)
Johan Ahlenius
Katarina Forssner (antagningsfrågor)
Per Sandström (systemförvaltare, Selma)
Hanna Maxwell (internationella program)
Stephanie Noroozy (utbyteskurser)

Utbildningskatalogens gruppyta

Kontaktpersoner vid respektive fakultet

Farmaceutiska fakulteten: Amelie Fondell
Historisk-filosofiska fakulteten: Sara Lilja Visén
Juridiska fakulteten: Christer NiklassonMalin Alm
Medicinska fakulteten: Charlotte Israelsson
Samhällsvetenskapliga fakulteten: Emma van AllerLinda Stafbom
Språkvetenskapliga fakulteten: Lars Hagborg
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Björn Gembert, Susanne Paul
Teologiska fakulteten: Karin JohannessonMella Köjs
Fakulteten för utbildningsvetenskaper: Anette Bäckström