Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Olika stöd för kvalitetsarbete

Detta sker bland annat i form av:

Ta gärna del av de utvärderingsrapporter som publiceras.

International Student Barometer
International Student Barometer (ISB) är en enkätundersökning där våra internationella studenter får besvara frågor om hur nöjda de är med ett antal olika inslag i utbildningen och mer allmänt i deras tillvaro som studenter. Studenternas subjektiva uppfattningar är alltså vad som fokuseras i enkäten. Både själva enkäten och resultatredovisningen är uppdelade i fyra olika sektioner vilka behandlar sådant som rör ankomsten till Uppsala, läreandemiljön vid universitetet, det sociala livet m.m. respektive de mer centrala stödfunktioner av olika slag som finns vid universitetet. Därutöver ställs frågor om bl.a. studenternas finansiering, bakgrund, benägenhet att rekommendera Uppsala universitet till andra presumtiva studenter och vad som bidragit till deras val av Uppsala som studieort.

Mer information om the International Student Barometer.

International Student Barometer 2010
International Student Barometer 2011
International Student Barometer 2013

Vid Uppsala universitet finns universitetsövergripande stödfunktioner för kvalitetsutveckling: