PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

UU Utbildningsutvärderingar

Uppsala universitet modell för utbildningsutvärderingar omfattar all utbildning. Ambitionen är att modellen ska stimulera lärare, utbildningsansvariga och studenter att skapa en utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet. Uppsala universitets modell utgår från den akademiska kvalitetskulturen och bygger på följande utgångspunkter. Den:

  • är decentraliserad och bygger på det löpande kvalitetsarbetet
  • utgår från ett forskande förhållningssätt till utvärdering där extern kritisk granskning och kollegiala arbetsformer är en självklarhet,
  • är kvalitetsdrivande och innefattar student/doktorandmedverkan
  • är skarp, dvs. förmår identifiera och åtgärda brister, och
  • är så enkel och kostnadseffektiv som möjligt.

Den 8 december 2017 hölls universitetets första årliga konferens om utbildningsutvärderingar. Syftet med konferensen är att inspirera, sprida resultat och erfarenheter inom universitetet och stimulera kollegiala diskussioner över institutions- och fakultetsgränser mellan utbildningsansvariga lärare på olika nivåer, studenter och stödfunktioner till gagn för arbetet med att upprätthålla och utveckla utbildningarnas kvalitet. Hur gör vi utbildningsutvärderingar som blir så kvalitetsdrivande som möjligt?
Ta del av pilotomgångens erfarenheter (PP-bilder).

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar beslutades av rektor 2016-10-25 och innefattar såväl riktlinjer som uppdrag till områdes/fakultetsnämnderna m.fl. Modellen förstärker det pågående arbete med att systematiskt säkra, utveckla och följa upp kvaliteten i utbildningarna. Under 2017 har universitetet påbörjat implementeringen av modellen genom en pilotomgång av tio utbildningsutvärderingar.

En första version av Råd och tips vid planering och genomförande av utbildningsutvärderingar finns som stöd i arbetet. Den kommer att revideras under början av 2018 i syfte att omhänderta pilotomgångens erfarenheter.

Utbildningsutvärderingarna ska omfatta en helhetsbedömning av utbildningens kvalitet – dess styrkor, svagheter och utvecklingsområden – och kompletterar det löpande kvalitetsarbete som redan bedrivs vid universitetet. Varje utbildningsutvärdering ska täcka in ett antal aspekter, se riktlinjerna.

Under sexårscykeln 2017-2022 ska alla utbildningar vid universitetet ha ingått i en utbildningsutvärdering.

Uppsala universitets modell bygger på såväl extern som intern granskning av kollegor. Modellen är decentraliserad och utgår från områdes/fakultetsnämnders ansvar att säkra, utveckla och följa upp kvaliteten. Det innebär att ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning läggs på ansvarig nämnd, vilket gör att modellen kan utformas och anpassas till lokala förutsättningar. I modellen integreras det löpande kvalitetsarbetet och årlig uppföljning, med utbildningsutvärderingarna vart sjätte år, till en helhet som understödjer och stimulerar kvalitetsarbetet. I utvärderingsarbetet deltar såväl lärare som studenter och doktorander. Modellen medger meningsfulla, relevanta och internationella jämförelser över tid.

Kontaktinformation
Vill du veta mer, kontakta gärna Maria.Wolters@uadm.uu.se eller Åsa.Kettis@uadm.uu.se. Avdelningen för kvalitetsutveckling ger stöd i samband med utbildningsutvärderingar, så kontakta oss gärna.

Bakgrund
 

Rektor tillsatte under 2015 en universitetsövergripande arbetsgrupp  under ledning av vicerektor Torsten Svensson med uppdrag att ge förslag på en modell för systematiska utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet.

Bakgrunden till arbetsgruppens uppdrag var såväl den internationella KrUUt-panelens rekommendation till Uppsala universitet om att utforma en modell för egeninitierade systematiska analyser av utbildningarnas kvalitet ur ett helhetsperspektiv (curriculum reviews) som förslaget till ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem (se UKÄs utvärderingar).

Under hösten 2015 besökte ordförande och arbetsgruppen samtliga områdes- och fakultetsnämnder, hade möten med prefekter/studierektorer/programansvariga inom respektive vetenskapsområde, med studentkårerna, med akademiska senaten samt vid några öppna fora. Där berättade ordförande om gruppens preliminära förslag och arbetsgruppen inhämtade synpunkter och besvarade frågor. Arbetsgruppens förslag till modell för utbildningsutvärderingar skickades våren 2016 ut på remiss till områdes/fakultetsnämnder, studentkårer, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Samtliga remissinstanser var positiva till förslaget intentioner och modellen i stort. Det ansågs vara särskilt positivt att modellen bygger på gängse akademisk kvalitetssäkring i form av extern granskning (peer review), att ansvaret för utbildningsutvärderingar följer arbetsordningen med områdes/fakultetsnämnders ansvar för kvalitet i utbildning, modellens koppling till det verksamhetsnära löpande kvalitetsarbetet och årlig kvalitetsdrivande uppföljning som en integrerad del av modellen. Därtill fanns ett stort antal konstruktiva förslag till förbättringar som har beaktats under beredningen inför besluten.