UU Utbildningsutvärderingar

Uppsala universitets nästa konferens för utbildningsutvärderingar kommer hållas den 15 mars 2019.

Uppsala universitet modell för utbildningsutvärderingar omfattar all utbildning. Ambitionen är att modellen ska stimulera lärare, utbildningsansvariga och studenter att skapa en utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet. Modellen består av årlig systematisk uppföljning och utbildningsutvärderingar. Uppsala universitets modell utgår från den akademiska kvalitetskulturen och bygger på följande utgångspunkter. Modellen:

  • är decentraliserad och bygger på det löpande kvalitetsarbetet
  • utgår från ett forskande förhållningssätt till utvärdering där extern kritisk granskning och kollegiala arbetsformer är en självklarhet,
  • är kvalitetsdrivande och innefattar student/doktorandmedverkan
  • är skarp, dvs. förmår identifiera och åtgärda brister, och
  • är så enkel och kostnadseffektiv som möjligt.

Rektor beslutade om riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar 2016-10-25. Under 2017 genomfördes en pilotomgång med tio utbildningsutvärderingar. En första version av Råd och tips vid planering och genomförande av utbildningsutvärderingar finns som stöd i arbetet. Den kommer att revideras under 2018, och tillvarata pilotomgångens tips och lärdomar. Utbildningsutvärderingarna ska omfatta en helhetsbedömning av utbildningens kvalitet – dess styrkor, svagheter och utvecklingsområden. Varje utbildningsutvärdering ska täcka in elva aspekter, se riktlinjerna ovan.

Under sexårscykeln 2017-2022 ska alla utbildningar vid universitetet ha ingått i en utbildningsutvärdering, se tidsplan för utbildningsutvärderingar UU 2017-2022.

Områdes-/fakultetsnämnder har inom ramen för Uppsala universitets modell utvecklat former och rutiner för utbildningsutvärderingar och årlig uppföljning, se fakulteternas modeller.

Under hösten 2018 kommer en Studentbarometer att för första gången genomföras vid Uppsala universitet. Det är en enkätundersökning riktad till i stort sett samtliga studenter som är registrerade den termin som enkäten skickas ut. Enkätfrågorna är relaterade till de elva aspekterna i riktlinjerna, och resultaten och eventuella åtgärder kan användas vid självvärderingsarbetet i samband med utbildningsutvärderingar och vid årlig uppföljning av utbildningarna. Några frågor om psykosocial studiemiljö ingår också. Som stöd i arbetet med uppföljning av utbildning och utbildningsutvärderingar finns även utbildningsnyckeltal i Glis.

Den 8 december 2017 hölls universitetets första årliga konferens om utbildningsutvärderingar. Syftet med konferensen är att inspirera, sprida resultat och erfarenheter inom universitetet och stimulera kollegiala diskussioner över institutions- och fakultetsgränser mellan utbildningsansvariga lärare på olika nivåer, studenter och stödfunktioner till gagn för arbetet med att upprätthålla och utveckla utbildningarnas kvalitet.

Uppsala universitets modell bygger på såväl extern som intern granskning av kollegor. Modellen är decentraliserad och utgår från områdes/fakultetsnämnders ansvar att systematiskt säkra, utveckla och följa upp kvaliteten. Det innebär att ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning läggs på ansvarig nämnd, vilket gör att modellen kan utformas och anpassas till lokala förutsättningar. I modellen integreras det löpande kvalitetsarbetet och årlig uppföljning, med utbildningsutvärderingarna vart sjätte år, till en helhet som understödjer och stimulerar kvalitetsarbetet. I utvärderingsarbetet deltar såväl lärare som studenter och doktorander. Modellen medger meningsfulla, relevanta och internationella jämförelser över tid.

Kontaktinformation
Vill du veta mer om utbildningsutvärderingar och det nationella kvalitetssäkringssystemet, kontakta gärna Maria.Wolters@uadm.uu.se. Vill du veta mer om Studentbarometern, kontakta gärna Therese.Ljunghammar@uadm.uu.se. Vi på enheten för kvalitet och utvärdering vid avdelningen för kvalitetsutveckling ger stöd i samband med utbildningsutvärderingar.

Bakgrund

Rektor tillsatte under 2015 en universitetsövergripande arbetsgrupp under ledning av vicerektor Torsten Svensson med uppdrag att ge förslag på en modell för systematiska utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet. Bakgrunden till arbetsgruppens uppdrag var såväl den internationella KrUUt-panelens rekommendation till Uppsala universitet om att utforma en modell för egeninitierade systematiska analyser av utbildningarnas kvalitet ur ett helhetsperspektiv (curriculum reviews) som ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem (se UKÄ:s utvärderingar). Under hösten 2015 besökte ordförande och arbetsgruppen samtliga områdes- och fakultetsnämnder, hade möten med prefekter/studierektorer/programansvariga inom respektive vetenskapsområde, med studentkårerna, med akademiska senaten samt vid några öppna fora. Arbetsgruppens förslag till modell för utbildningsutvärderingar skickades våren 2016 ut på remiss till områdes/fakultetsnämnder, studentkårer, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Samtliga remissinstanser var positiva till förslaget intentioner och modellen i stort. Det ansågs vara särskilt positivt att modellen bygger på gängse akademisk kvalitetssäkring i form av extern granskning (peer review), att ansvaret för utbildningsutvärderingar följer arbetsordningen med områdes/fakultetsnämnders ansvar för kvalitet i utbildning, med modellens koppling till det verksamhetsnära löpande kvalitetsarbetet och årlig kvalitetsdrivande uppföljning som en integrerad del av modellen. Remissvarens konstruktiva förslag till förbättringar har beaktats under beredningen inför besluten. Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar beslutades av rektor 2016-10-25 och omfattade riktlinjer, uppdrag, pilotomgång samt extra resurser till områdes/fakultetsnämnderna för modellens implementering.