PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kursvärderingsstöd

Riktlinjer för kursvärderingar

Ett viktigt instrument inom kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet är kursvärderingarna som genomförs i samband med universitetets kurser.

Kursvärderingarna regleras i de riktlinjer för kursvärderingar som fastställts av rektor. Här framgår bland annat att riktlinjerna nu även omfattar kurser på forskarnivå samt att arbete med kursvärderingar kräver hänsyn till etiska krav såsom att anställdas och studenters integritet ska beaktas, varför ett publiceringsgodkännande av ansvarig tjänsteman (ej arvoderad student) ska föregå eventuell publicering av studenternas fritextsvar. Centrala synpunkter från studenternas fritextsvar ska liksom kursvärderingen i övrigt sammanfattas i en kursrapport. I kursrapporten sker en värdering och analys av resulaten av kursansvarig (eller annan utsedd person) och innehåller alltså såväl student- som lärarsynpunkter och eventuella åtgärdsförslag.

Rekommendationer

rekommendationerna "Kursvärderingar och andra utbildningsutvärderingar - en del i kvalitetsarbetet" (tredje upplagan) ges några viktiga utgångspunkter för arbetet med kursvärderingar samt praktiska råd och tips. Den är utformad för att på ett enkelt sätt orientera läsaren i innehållet genom att rubrikerna utgörs av frågor.

Stöd i arbetet med kursvärderingar

Avdelningen för kvalitetsutveckling (Kvalitet och utvärdering), ger kursvärderingsseminarier som vänder sig till såväl personal som studenter. Syftet med dessa seminarier är att stimulera arbetet med kursvärderingar vid den egna institutionen. 

Kursvärderingsseminarier

För att få mer information om kurvärderingsseminarier se Undervisa - Kurser, konferenser och seminarier - seminarier - kursvärderingsseminarier.

För konsultativt stöd eller önskemål om seminarium kontakta gärna Maria Wolters eller Maria Björnermark.

Kursvärderingsseminarier anordnas även av enheten för användarstöd och e-lärande i den laborativa lärosalen, kring kursvärderingsfunktionen i Studentportalen.

Förutom detta finns flera exempel på kursvärderingar, en frågebank och exempel på kursrapporter att använda eller inspireras av i ditt eget arbete.

Några råd

  • Ha syftet i fokus
  • Visa att det spelar roll
  • Involvera studenterna
  • Informera studenterna
  • Gör åtgärdsrelevanta kursvärderingar
  • Höj svarsfrekvensen
  • Glöm inte studernas egna insatser
  • Låt inte allt hänga på den slutliga skriftliga kursvärderingen