PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

UKÄs utvärderingar

Det nya nationella kvalitetssäkringssystemet
 

Det nya kvalitetssäkringssystemet börjar gälla från januari 2017 och redovisas av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) i rapporten Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning (rapport 2016:15, okt 2016).

I det nya nationella kvalitetssäkringssystemet har lärosätena själva ansvar för att låta utvärdera och kvalitetssäkra sina utbildningar. UKÄ kommer att granska att lärosätena axlar detta ansvar. Rektor har nyligen beslutat om riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar som omfattar all utbildning (se UU Utbildningsutvärderingar). Uppsala universitets modell är utformad för att klara såväl UUs egna krav som UKÄs krav inom ramen för det nya nationella kvalitetssäkringssystemet.

UKÄs grundkrav utgörs av högskolelagen, högskoleförordningen (examensordningen) och de europeiska principer som utarbetats inom ramen för Bolognaprocessen ESG  (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) samt de tre perspektiven nedan. ESG spelar en viktig roll i kvalitetssäkringssystemet. Här hittar du ESG på svenska och ESG på engelska. Det är ESG del 1 som är relevant för lärosätena.

UKÄs nya nationella system innehåller fyra komponenter (granskningar):

 • Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
 • Examenstillståndsprövningar (rör endast yrkesexamen vid UU eller vid indraget examenstillstånd)
 • Ett mindre urval av utbildningsutvärderingar
 • Tematiska utvärderingar (hållbar utveckling 2016/17, se mer nedan)

Dessa perspektiv ska alltid finnas med:

 • studenters och doktoranders perspektiv
 • arbetslivets perspektiv
 • jämställdhetsperspektiv

I det nya nationella systemet är det lärosätena som i normalfallet ska låta genomföra utbildningsutvärderingar. Det innebär att det är möjligt för lärosätena att anpassa utvärderingarna så att de, utifrån UKÄs grundkrav, på bästa sätt bidrar till såväl utveckling av utbildningarna som säkring av att hög kvalitet uppnås.

UKÄ ska genomföra vissa utbildningsutvärderingar (undantas då från UUs utbildningsutvärderingar):

 • urval av utbildningar på forskarnivå (UKÄs utvärdering av forskarutbildningen)
 • vissa legitimationsgrundande examina: flera lärarexamina (inklusive urval ämneslärarinriktningar), sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildning (urval inriktningar) och läkarutbildning (se UKÄs preliminär tidsplan respektive UKÄs webbplats för vägledning (bedömningskriterier) som prövas i UKÄs pilotomgång utbildningsutvärdering av lärarutbildningar 2017)
 • riskbaserade, dvs. om det finns skäl för UKÄ att misstänka låg kvalitet (t.ex. tillsynsärenden) eller om UKÄ vid lärosätesgranskningen finner att lärosätets kvalitetssäkring är bristande

UKÄ kommer att granska varje lärosätes system för kvalitetssäkring av utbildning minst en gång vart sjätte år. När UKÄ granskar UU ska vi trovärdigt och konkret kunna visa hur vi säkrar, utvecklar och följer upp kvaliteten på våra utbildningar. Fokus kommer att vara på hur väl kvalitetssäkringsarbetet på olika nivåer (inklusive uppföljning, åtgärds- och återkopplingsrutiner) på ett systematiskt sätt bidrar till att säkra och utveckla utbildningarna. Några fördjupningsmiljöer kommer att väljas ut och UU kommer att få redovisa hur kvalitetssäkringsarbetet praktiskt går till; inom själva utbildningen, på institutions/programnivå och inom ansvarig områdes/fakultetsnämnd. Några exempel på frågeställningar: Hur följs åtgärder upp av ansvariga på olika nivåer? I vilka fora analyseras och diskuteras åtgärder till följd av uppföljningar av olika slag? I vilken grad engageras många i kollegiet i kvalitetsarbetet? I vilken grad engageras studenter i kvalitetsarbetet och i uppföljningarna? Vilka konkreta åtgärder har vidtagits mot bakgrund av olika uppföljningar? Vilka uppföljningar har vidtagits?

Under hösten 2016 påbörjar UKÄ pilotutvärderingar av förskollärar- och grundlärarutbildningar och av lärosätesgranskningar vid några lärosäten (ej UU). 2017 startar UKÄs utvärdering av forskarutbildningen (se flik).

Det nya nationella kvalitetssäkringssystemet ska både vara inriktat på kontroll av resultat och kvalitetsutveckling av högre utbildning. I det nationella systemet ska det finnas en tydlig koppling mellan UKÄs granskningar och det kvalitetsarbete som sker på lärosätena. UKÄ ska tre år efter införandet låta utvärdera kvalitetssäkringssystemet för att undersöka om systemet varit kvalitetsdrivande och om studenternas respektive arbetslivets erfarenheter har tagits till vara. På UKÄs webbplats kan du läsa mer om det nationella kvalitetssäkringssystemet. Det nya kvalitetssäkringssystemet bygger i hög grad på Harriet Wallbergs utredning som skickades till utbildningsdepartementet i slutet av 2014. Regeringsförslaget kom till lärosätena på remiss under våren 2015 och Uppsala universitets yttrande skickades in i maj 2015. Det nya kvalitetssäkringssystemet beslutades av riksdagen i mars 2016 och bygger på regeringens skrivelse Kvalitetssäkring av högre utbildning (skr. 2015/16:76).

Kontaktinformation
Vill du veta mer om nya nationella kvalitetssäkringssystemet, kontakta projektledare Maria Wolters vid enheten för kvalitet och utvärdering eller avdelningschef Åsa Kettis, avdelningen för kvalitetsutveckling.

UKÄ:s utvärdering av utbildning på forskarnivå
 

UKÄ kommer att utvärdera ett urval utbildningar på forskarnivå inom ramen för det nya kvalitetssäkringssystemet (se fliken UKÄs utvärdering av forskarutbildningen).

Kontaktinformation
Vill du veta mer om UKÄ:s utvärdering av utbildning på forskarnivå, kontakta projektledare Anna-Klara Lindeborg vid enheten för kvalitet och utvärdering. Vill du veta mer om den universitetsövergripande forskarutbildningsstudien (enkäter till doktorander, handledare, alumner) kontakta projektledare Camilla Maandi och Maria Björnermark vid enheten för kvalitet och utvärdering.

UKÄ:s tematiska utvärdering av hållbar utveckling 2016/2017
 

Kontaktinformation
Vill du veta mer om den tematiska utvärderingen av hållbar utveckling, kontakta biträdande avdelningschef Jöran Rehn, avdelningen för kvalitetsutveckling.

UKÄ:s kvalitetsutvärderingar 2011-2015
 

Vid Uppsala universitet har 186 utbildningar/examina utvärderats under 2011-2014. Merparten, nästan 60 procent, har fått omdömet ”hög kvalitet”. En femtedel (20 procent) av våra utbildningar fick högsta omdömet mycket hög kvalitet, medan 23 procent fick omdömet bristande kvalitet. Samtliga utbildningar har efter genomförda åtgärder och UKÄ:s uppföljning bedömts hålla hög kvalitet.

De sista beskeden för utvärderingscykeln kom i oktober 2014. Därefter har utbildningar med omdömet bristande kvalitet redovisat sina åtgärder och följts upp av UKÄ, som bedömt om åtgärderna varit tillräckliga för hög kvalitet. De sista uppföljningsbeskeden gavs våren 2016.

Vill du veta mer om UKÄ kvalitetsutvärderingar 2011-2015, kontakta projektledare Maria Wolters vid enheten för kvalitet och utvärdering.

Stöd i samband med utvärderingarna

Enheten för kvalitet och utvärdering vid avdelningen för kvalitetsutveckling ger stöd i samband med utvärderingarna.

 • Stöd i samband med Uppsala universitets utbildningsutvärderingar
 • Information om det nationella kvalitetssäkringssystemet och UKÄs utvärderingar
 • Stöd i samband med UKÄs utvärderingar (information, återkoppling på självvärderingar, åtgärdsplaner och åtgärdsredovisningar)
 • Forskarutbildningsstudie (enkäter till doktorander, handledare, alumner) som underlag för kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå och som stöd inför UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningen
 • En fortlöpande dialog med UKÄ