PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

UKÄ:s utvärderingar

Det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning

 

Det nu gällande kvalitetssäkringssystemet började gälla i januari 2017 och redovisas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i rapporten Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning (rapport 2016:15, okt 2016). I det nationella kvalitetssäkringssystemet har lärosätena själva ansvar för att låta utvärdera och kvalitetssäkra sina utbildningar. UKÄ kommer att granska att lärosätena axlar detta ansvar. Rektor har beslutat om riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar som omfattar all utbildning (se fliken UU utbildningsutvärderingar). Uppsala universitets modell är utformad för att klara såväl universitetets egna krav som UKÄ:s krav inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet.

 

UKÄ:s nya nationella system innehåller fyra olika typer av granskningar:

 • Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (lärosätesgranskning)
 • Ett urval av utbildningsutvärderingar
 • Tematiska utvärderingar.
 • Examenstillståndsprövningar (vid UU gäller detta endast vid utfärdande av yrkesexamen eller vid indraget examenstillstånd)

Inom systemet finns sex bedömningsområden som står i fokus för granskningarna:

 • Styrning och organisation
  Hur väl är lärosätets kvalitetssystem uppbyggt med strukturer, rutiner och processer för att säkra kvaliteten i utbildningarna? Hur relaterar kvalitetssystemet till lärosätets övergripande mål och strategier?
 • Förutsättningar
  Hur väl följer lärosätet upp, vidtar åtgärder och utvecklar förutsättningarna för utbildningens genomförande och för studenternas och doktorandernas lärande?
 • Utformning, genomförande och resultat
  Hur väl följer lärosätet upp, vidtar åtgärder och utvecklar sina utbildningar, och på så sätt säkerställer hög kvalitet i lärosätets samlade utbildningsutbud?
 • Student- och doktorandperspektiv
  Hur väl verkar lärosätet för att ge studenter och doktorander goda förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation?
 • Arbetsliv och samverkan
  Hur väl säkerställer lärosätet att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet?
 • Jämställdhet
  Hur väl bidrar lärosätet till att jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande?

Den nya modellen har tagits fram i dialog med universiteten och högskolorna och kommer att användas under åren 2017-2022. UKÄ:s webbplats kan man läsa mer om det nationella systemet för kvalitetssäkring. Här hittar man UKÄ:s preliminära tidsplan över vilka utbildningar som kommer att granskas när under sexårscykeln.

 

Stöd i samband med utvärderingarna

Enheten för kvalitet och utvärdering vid avdelningen för kvalitetsutveckling ger stöd i samband med utvärderingarna.

 • Stöd i samband med Uppsala universitets utbildningsutvärderingar
 • Information om det nationella kvalitetssäkringssystemet och UKÄ:s utvärderingar
 • Stöd i samband med UKÄ:s utvärderingar (information, återkoppling på självvärderingar, åtgärdsplaner och åtgärdsredovisningar)
 • Forskarutbildningsstudie (enkäter till doktorander, handledare, alumner) som underlag för kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå och som stöd inför UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningen
 • Studentbarometern, en universitetsövergripande enkät som skickas ut till i stort sett samtliga registrerade studenter under en viss termin
 • En fortlöpande dialog med UKÄ

Kontaktinformation
Vill du veta mer om det nationella kvalitetssäkringssystemet eller stödet som ges i samband med utvärdering, kontakta projektledarna Maria Wolters eller Therese Ljunghammar vid enheten för kvalitet och utvärdering eller avdelningschef Åsa Kettis, avdelningen för kvalitetsutveckling. Vill du veta mer om den universitetsövergripande forskarutbildningsstudien (enkäter till doktorander, handledare, alumner) kontakta projektledarna Camilla Maandi eller Maria Björnermark vid enheten för kvalitet och utvärdering. Vill du veta mer om Studentbarometern, kontakta projektledare Therese Ljunghammar.

 

UKÄ:s kvalitetsutvärderingar 2011-2015

Inom ramen för det förra utvärderingssystemet utvärderades 186 utbildningar/examina vid Uppsala universitet under 2011-2015. Merparten, nästan 60 procent, fick omdömet ”hög kvalitet”. En femtedel (20 procent) av våra utbildningar fick det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”, medan 23 procent fick omdömet ”bristande kvalitet”. Samtliga utbildningar har efter genomförda åtgärder och UKÄ:s uppföljning bedömts hålla hög kvalitet.

 

Vill du veta mer om UKÄ kvalitetsutvärderingar 2011-2015, kontakta projektledare Maria Wolters vid enheten för kvalitet och utvärdering.