Vad är ett stipendium?

Med stipendium avses ett bidrag, gåva, till en fysisk person som utgår för mottagarens utbildning. Det ska således föreligga en gåvoavsikt hos utgivaren och det får inte vara fråga om ersättning för en prestation eller ett arbete. Stipendiemottagaren erhåller en förmån på utgivarens bekostnad.

Under dessa förutsättningar är stipendier skattefria enligt inkomstskattelagen (1999:1229) 8 kap 5 §.

Avgränsning mot lön eller annan arbetsersättning

Omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande huruvida det är fråga om stipendium eller inte.

Det kan föreligga gränsdragningsproblem mellan utbildning och arbete. Helt klart är att vissa arbetsmoment kan ingå i utbildning. Sådana moment bör dock utföras under handledning och upphöra när stipendiaten lärt sig uppgiften. Överhuvudtaget bör stipendiatens verksamhet tydligt kunna urskiljas såsom utbildning i förhållande till den verksamhet som i övrigt bedrivs av anställd personal. Utbildningsmomenten bör inledningsvis dokumenteras genom en fastställd utbildningsplan. Undervisning torde alltid bedömas som arbete, såvida inte handledaren är närvarande.

Utbetalas ersättningen periodvis, i stället för vid ett fåtal tillfällen, kan det tala för att den kan bedömas som lön.

Stipendium bör inte utgå under mer än två år i följd. I annat fall kan stipendieutbetalaren och mottagaren riskera att stipendiet behandlas som ett ”periodiskt understöd”, vilket är skattepliktigt.

Konsekvenser av felaktigt utnyttjande av stipendium

Vad gäller beskattning avgörs denna fråga vanligtvis i efterhand. Konsekvensen av en felaktig bedömning är att skatte- respektive lönekostnadspåläggs (LKP)-skyldighet föreligger.

Därtill kan mottagaren få skattetillägg om vederbörande inte särskilt ”anmäler” stipendiet i sin deklaration. Skulle såväl utgivare som mottagare undanhålla myndigheten om tveksamma stipendier, kan fråga om skattebrott uppkomma.

Vad gäller de arbetsrättsliga aspekterna bör noteras att en person – exempelvis en stipendiat – som utför arbete åt annan, kan komma att betraktas som anställd trots att detta inte ursprungligen var överenskommet eller ens meningen. En sådan i efterhand konstaterad anställning gäller tills vidare eftersom någon uppgörelse om lagenlig tidsbegränsning inte träffats mellan parterna.

Sociala aspekter

Ett stipendium är inte sjukpenninggrundande, ger inga pensionspoäng etc. Det ska därför åligga institutionen eller stipendiaten att teckna försäkring avseende olycksfall m.m.

Det ska av kontrakt/avtal/beslut eller faktura/rekvisition framgå att utbetalaren avsätter ett angivet belopp att användas som stipendium för ett visst ändamål, t.ex. forskarutbildning. Därigenom är det utbetalarens beslut, inte universitetets.

Att i efterhand erhålla utbetalarens medgivande att ett belopp kan användas som stipendium är inte tillräckligt, enligt skattemyndigheten i Uppsalas uppfattning.

Frågor angående stipendier besvaras av juridiska avdelningen, e-postadress juravd@uadm.uu.se och internrevisionen vid Uppsala universitet.

Läs mer om Stipendium i HR-guiden.