Finansiering

Statliga anslag till grundutbildning och forskning

Av riksdagen tilldelade medel till universitetet för grundutbildning och forskning/forskarutbildning. Beslut om fördelning inom universitetet fattas av konsistoriet i verksamhetsplanen. Fördelning sker till vetenskapsområden och fakulteter, som sedan fördelar medlen vidare till institutionerna.

Externa medel

Bidrag från forskningsråd, stiftelser, EU, företag m.fl. till forskning och utbildning. Det är oftast forskare/lärare eller forskargrupper som själva söker bidrag till forskningsprojekt. Vidare får universitetet och institutionerna avgifter och andra ersättningar för att utföra externa utbildnings- och forskningsuppdrag.

Ränteintäkter

Ränteintäkter från universitetets konton hos riksgäldskontoret, som fördelas till institutionerna i enlighet med den internräntesats som fastställts av konsistoriet.

Vi som arbetar med ovanstående frågor på avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) är:

Ellen Leijon - statliga anslag till grundutbildning och forskning
Suzanne Borén-Andersson och Ina Pena Zagal - externa bidrag och uppdrag
Patrik Armuand och Margareta Uvhagen Antoni - EU-bidrag
Margareta Uvhagen Antoni - kostnadskalkyler för projekt
Gunilla Knutson och Peter Persson  - momsfrågor
Patrik Armuand och Peter Persson - transfereringar
Margareta Uvhagen Antoni - OH-avgifter; intern fördelning av gemensamma kostnader