PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Externa medel

  • Uppdrag –Allmänna bestämmelser för uppdragsverksamhet, Avtal om uppdragsverksamhet, Uppdragsutbildning, Uppdragskalkyler, Full kostnadstäckning, Institutionens administration av avtal/kontrakt, Fakturering, Moms, Periodisering.
  • Bidrag –Bidragskalkyler, Gemensamma kostnader, Överenskommelser med bidragsgivare om kostnadstäckning för externfinansierad forskning, Institutionens administration av avtal/kontrakt, Rekvisition, Transfereringar, Periodisering, Ekonomisk redovisning, Avslut av projekt.
  • Sponsring - EA-boken kap 3.2.3, Policy gällande sponsring, Bokföring av sponsringsintäkter.
     

Uppdrag eller bidrag?

Uppdragsverksamhet (avgiftsfinansierad verksamhet) innebär att institutionen åtagit sig att för en utomståendes räkning utföra ett beställt forskningsarbete eller en viss uppdragsutbildning. Uppdragsgivaren ställer krav på motprestationer som ersätts enligt ett i förväg uppgjort kontrakt. Uppdrag skall alltid faktureras uppdragsgivaren.
Uppdragsverksamhet bokförs på prestation 230 uppdragsforskning, 120 uppdragsutbildning eller 122 beställd utbildning.

Bidragsfinansierad verksamhet innebär att bidragsgivaren finansierar ett arbete utan att ställa några preciserade krav på motprestation. Dock är det vanligt att bidragsgivaren ställer krav på återrapportering, såväl ekonomisk redovisning som rapportering av forskningsresultat.
Bidrag skall alltid rekvireras från bidragsgivaren, utom i de fall regelbundna överföringar sker enl. kontrakt.
Bidragsfinansierad forskning bokförs på prestation 220, men bidrag kan förekomma även inom andra prestationer/verksamhetsgrenar.

Det är viktigt att skilja mellan avgiftsfinansierad och bidragsfinansierad verksamhet. Reglerna för hur avtal/kontrakt ska vara utformade skiljer sig åt, liksom även redovisningsprinciperna.