PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Finansiering

Statliga anslag till grundutbildning och forskning

Av riksdagen tilldelade medel till universitetet för grundutbildning och forskning/forskarutbildning. Beslut om fördelning inom universitetet fattas av konsistoriet i verksamhetsplanen. Fördelning sker till vetenskapsområden och fakulteter, som sedan fördelar medlen vidare till institutionerna.

Externa medel

Bidrag från forskningsråd, stiftelser, EU, företag m.fl. till forskning och utbildning. Det är oftast forskare/lärare eller forskargrupper som själva söker bidrag till forskningsprojekt. Vidare får universitetet och institutionerna avgifter och andra ersättningar för att utföra externa utbildnings- och forskningsuppdrag.

Ränteintäkter

Ränteintäkter från universitetets konton hos riksgäldskontoret, som fördelas till institutionerna i enlighet med den internräntesats som fastställts av konsistoriet.

Vi som arbetar med ovanstående frågor på avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) är:

Ellen Leijon och Birgitta Magnusson - statliga anslag till grundutbildning och forskning
Suzanne Borén-Andersson och Ina Pena Zagal - externa bidrag och uppdrag
Patrik Armuand och Margareta Uvhagen Antoni - EU-bidrag
Margareta Uvhagen Antoni - kostnadskalkyler för projekt
Gunilla Knutson och Peter Persson  - momsfrågor
Patrik Armuand och Peter Persson - transfereringar
Margareta Uvhagen Antoni - OH-avgifter; intern fördelning av gemensamma kostnader