PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nomineringskategorier för det fria priset tidigare år

Fria priset 2017

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. År 2017 är det prioriterade området Undervisning som utvecklar etisk kompetens”.

 

Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade i sin undervisning tar upp etiska frågor och förhållningssätt och stärker studenternas förmåga att göra medvetna etiska bedömningar – allt i syfte att utveckla deras samlade etiska kompetens.

 

Utöver de ordinarie nomineringskriterierna gäller för årets tema att den nominerade med ett tydligt lärandeperspektiv exempelvis:

 

 • utvecklar och bedriver en inkluderande undervisning som medvetandegör studenterna om ämnesrelevanta etiska frågor och förhållningssätt – samt deras konsekvenser
 • skapar förutsättningar för studenterna att diskutera och problematisera olika etiska perspektiv och värderingar för att utveckla deras förmåga att göra etiska bedömningar
 • stimulerar och stödjer studenternas förmåga att identifiera, bedöma och hantera etiska dilemman och konflikter
 • säkerställer att studenterna har tillgång till information om vad som är tillåtet respektive vilseledande vid examination och självständiga arbeten samt belyser de etiska aspekterna på detta
 • stärker sin egen och bidrar till kollegors pedagogiska kompetens att bedriva undervisning som utvecklar studenternas etiska kompetens.


Fria priset 2016

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område.

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. År 2016 är det prioriterade området Integrering av digitala resurser i undervisningen”.

Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade arbetar för att utveckla, integrera och/eller använda digitala resurser och digital teknik i undervisningen och för interaktion med studenter – allt i syfte att stödja studenternas lärande och utveckla kvaliteten i utbildningen/undervisningen.

Utöver de ordinarie nomineringskriterierna gäller för årets tema att den nominerade med ett tydligt lärandeperspektiv exempelvis:

 • utvecklar digitala resurser eller digital teknik för att förnya och förbättra undervisningen
 • utnyttjar digitala resurser och omsätter digital teknik i undervisningen på ett inkluderande och pedagogiskt medvetet sätt
 • stimulerar och stödjer studenternas användande av digitala resurser och digital teknik samt deras förmåga att förhålla sig kritiska till innehåll och relevans
 • använder digitala hjälpmedel för att stärka interaktionen mellan lärare och studenter, studenter emellan samt mellan studenter och omvärld
 • bidrar till kollegors pedagogiska kompetens och inspirerar dem att utveckla, integrera och använda digitala resurser och digital teknik som främjar studenternas lärande.

 

Fria priset 2015

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. År 2015 är det prioriterade området Undervisning som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt”.

Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade arbetar för att studenterna ska kunna tillägna sig relevanta akademiska färdigheter och vetenskapliga förhållningssätt till ämnesinnehållet och dess olika aspekter – allt i syfte att utveckla kvaliteten i utbildningen/undervisningen.

Utöver de ordinarie nomineringskriterierna gäller för årets tema att den nominerade genom utvecklingsarbete och/eller i sin undervisning exempelvis:

 • utvecklar studenternas förmåga att söka, självständigt värdera och kritiskt tolka relevant information samt bedöma ämnesrelevanta företeelser, frågeställningar och situationer
 • ger studenterna möjligheter, och stöd för, att självständigt och i grupp identifiera, formulera och kreativt lösa olika problem samt muntligt och skriftligt redovisa processen och resultaten
 • genom olika praktiska övningsmoment stimulerar utvecklingen av studenternas akademiska generiska färdigheter (”läsa, räkna, skriva, experimentera, analysera, argumentera, …”)
 • stimulerar studenterna att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • stärker sin egen och kollegors pedagogiska kompetens att utveckla och bedriva undervisning som främjar studenternas vetenskapliga förhållningssätt.

Fria priset 2014

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. År 2014 är det prioriterade området ” Inkluderande undervisning för mångfald”. Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade arbetar med eller för en inkluderande undervisning för mångfald i syfte att utveckla kvaliteten i utbildningen/undervisningen.

Utöver de ordinarie nomineringskategorierna gäller följande kriterier för årets tema:

Den nominerade kan exempelvis

 • möta och inkludera alla studenter – oavsett bakgrund, tillhörighet eller identitet – genom att medvetet välja och använda kurslitteratur samt varierande undervisnings- och examinationsformer.
 • göra undervisningen angelägen för olika grupper av studenter genom att låta studenters varierande erfarenheter, perspektiv och frågeställningar tillvaratas i undervisningen.
 • stimulera samspel inom heterogena studentgrupper genom läraktiviteter som uppmuntrar studenter att använda sina och andras erfarenheter och perspektiv för att aktivt bearbeta och diskutera kursens/ämnets innehåll.
 • arbeta aktivt för att utveckla sin egen och kollegors mångfaldsmedvetenhet i syfte att främja inkluderande undervisning vid institutionen/inom programmet.

 

Fria priset 2013

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område.
År 2013 är det prioriterade området ”Aktiv studentmedverkan”.
Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade arbetar med eller för aktiv studentmedverkan i syfte att utveckla kvaliteten i utbildningen/undervisningen.
Utöver de ordinarie nomineringskategorierna gäller följande kriterier för årets tema:

Den nominerade

 • har utvecklat, och/eller medvetet använt, aktiverande undervisningsformer som ökar studenternas motivation att ta ansvar för det egna lärandet och fördjupar deras lärande.
 • ser studenten som en resurs som aktivt kan bidra till medstudenters lärande och organiserar undervisningen på ett sätt som stimulerar studenterna till samarbete i syfte att inhämta, utvidga och fördjupa kunskap.
 • introducerar och involverar aktivt studenterna i pedagogiskt utvecklingsarbete på ett sätt som tillvaratar studenternas olika perspektiv och erfarenheter och som stärker utbildningens kvalitet.
 • uppmuntrar och underlättar kommunikationen mellan studenter och/eller mellan studenter och lärare, bland annat med hjälp av nya media och IKT.

Fria priset 2012

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område.

År 2012 är det prioriterade området ”Kollegial samverkan och idéutbyte”

Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade arbetar med kollegial samverkan och idéutbyte i syfte att utveckla kvaliteten i utbildningen.

Utöver de ordinarie nomineringskategorierna gäller följande kriterier för årets tema:

Den nominerade

 • verkar för kollegialt stöd och samverkan inom institutioner och program, över institutions- och fakultetsgränserna eller med biblioteket för att dra fördel av universitetets bredd till fördel för studenternas lärande.
 • skapar förutsättningar för och/eller bidrar aktivt vid regelbundna träffar eller andra aktiviteter inom institutionen/programmet respektive fakultetensom syftar till att ge lärare möjlighet att diskutera undervisningens kvalitet och utveckling.
 • har ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande, vilket innebär att utveckla undervisningen och analysera den egna praktiken och studenternas lärande, mot bakgrund av kunskap om lärande inom högre utbildning, och dessutom föra en dialog om sina tankar och slutsatser med kollegor, exempelvis genom att presentera bidrag på konferenser eller publicera i pedagogisk eller didaktisk litteratur (scholarship of teaching and learning).

Fria priset 2011

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område.
År 2011 är det prioriterade området ”IT i undervisningen.”
Kriterierna för att nominera till det fria priset är följande:
Nomineringen bör innefatta en tydlig beskrivning av den pedagogiska användningen av IT i själva undervisningen, såväl i distansundervisning som i traditionell campusundervisning.

Undervisningsinsatser i vilket ingår sådant som:

 • vetenskapligt förhållningssätt, det kan till exempel handla om att använda IT-resurser som utgångspunkt kring urval och källkritik,
 • aktiverande undervisningsformer, kan till exempel vara sådant som att använda teknikstöd för aktivering av studenterna såsom mentometrar, nätbaserade arbetsytor för grupparbeten (såsom till exempel diskussionsforum, wiki etc), interaktiva skrivtavlor m.m.
 • tydlig röd tråd och progression, exempelvis att utnyttja Studentportalen, lärplattform eller liknande för att synliggöra kursens delar och helhet, samt
 • examination och återkoppling med hjälp av olika typer av tekniklösningar såsom självrättande test via webben, stegvis examination med hjälp av datorstöd etc.
 • Samverkan med kollegor och/eller studenter, vilket bland annat kan handla om att skapa och underhålla virtuella mötesplatser etc.
 • Ett tydligt pedagogiskt ledarskap, i vilket bland annat ingår att initiera, stimulera genomföra och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete på institutionen eller på programmet som helhet. Dessutom ingår att arbeta med kontinuerlig uppföljning och återkoppling. IT kan på olika sätt utgöra ett stöd i detta arbete, exempelvis kollegiala diskussionsforum på webben, enkätverktyg, gemensamma arbetsytor för delning och vidareutveckling av dokument etc.
 • Spridning av goda modeller och resultat från utveckling av undervisning där kollegial samverkan och idéutbyte är en grundförutsättning. Denna del kan till exempel handla om att utnyttja sociala medier för spridning av resultat och idéer, filmning av seminarier som läggs ut på webben etc.

Utöver de ordinarie nomineringskategorierna gäller följande kritierier:

 • att tekniken används i syfte att stödja studenternas lärande
 • att kreativitet och innovativt tänkande samt en naturlig integrering av IT i det pedagogiska upplägget är eftersträvansvärt. Användningen bör sättas i relation till exempelvis undervisningstraditioner inom ämnet, kontext etc.
 • att tekniken används på ett sätt som stödjer och utvecklar ämnets karaktär som undervisningsämne.

Fria priset 2010

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område.
År 2010 är det prioriterade området ”Internationalisering i undervisningen.”
Kriterierna har baserats på dokumenten Mål och strategier för Uppsala universitet, Pedagogiskt program för Uppsala universitet samt Program för internationalisering. För exemplifieringar hänvisas till dessa dokument.
Till lärare som utvecklar internationaliseringen av utbildningen till exempel genom att:
• ta vara på och lyfta fram internationella dimensioner i utbildningen.
• nyttja gästlärare och inresande studenter för att höja kvaliteten i undervisningen och bereda studenterna tillfälle att förlägga delar av studierna till välrenommerade lärosäten utomlands.
• arbeta med att ta fram och/eller kontinuerligt utveckla internationella program och gemensamma program och kurser med lärosäten i andra länder.
• beakta studenternas varierande bakgrund och skilda förutsättningar så att alla bereds möjlighet att lära på sina villkor.
• skapa en miljö som uppmuntrar möten mellan i Sverige bosatta och inresande studenter.
• förbereda studenterna för en internationell arbetsmarknad och för att verka i ett globaliserat samhälle.

Fria priset 2009

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område.
År 2009 är det prioriterade området ”Arbetslivsanknytning.” I pedagogiska programmet för Uppsala universitet står: ”Arbetslivsanknytning ska i möjligaste mån göras i alla utbildningar genom olika former av samspel med det omgivande samhället. I yrkesutbildningar är det även lämpligt att låta lärare undervisa som själva har utövat, eller utövar, det yrke som utbildningen syftar till.”
Vidare står i skriften Arbetslivsanknytning i utbildningen – Hur gör du? som är framtagen av Uppsala studentkår, Farmaceutiska studentkåren och UPI i samarbete: ”Arbetslivsanknytning kan innebära allt från att jobba med verkliga fall och projekt, till gästföreläsare, studiebesök, verksamhetsförlagda examensarbeten och uppsatser till praktikmöjligheter och allt däremellan.”.
Exempel på hur lärare kan arbeta med arbetslivsanknytning i sin undervisning:
Ger insikt om framtida arbetsmarknad och utbildningens relevans
Engagerar genom att ta in perspektiv med arbetslivsanknytning i undervisningen. Ge konkreta exempel
Utvecklar varaktiga former för arbetslivsanknytning i undervisningen. Ge konkreta exempel
Orienterar studenterna om ämnets/kursens/utbildningens relevans i framtida yrkesliv. Ge konkreta exempel
Ger möjligheter till vidgade perspektiv och livslångt lärande
Uppmuntrar studentens generella färdigheter relevanta för framtida yrket såsom till exempel kritiskt tänkande, analys- och problemlösningsförmåga, förmåga att orientera sig i stora kunskapsmängder. Ge konkreta exempel
Uppmuntrar studenterna att utnyttja universitetets hela bredd till breddning av sin utbildning för att stärka anställningsbarheten. Ge konkreta exempel
Diskuterar med studenterna om hur synen på ämnet förändrats – och förändras – över tid i relation till yrkeslivet. Ge konkreta exempel
Integrerar yrkesrelaterad verksamhet i mål, undervisning och examination
Beaktar arbetslivsanknytning vid utformning av kursmål, examination och undervisning. Ge konkreta exempel
Integrerar yrkesrelaterad färdighetsträning i undervisningen, exempelvis genom yrkesrelaterade rollspel eller träning av de metoder som arbetslivet kräver. Ge konkreta exempel
Ger studenterna tillfälle vid examinationen att visa att de kan använda sina kunskaper till att lösa problem som är relevanta för deras framtida yrkesroll. Ge konkreta exempel
Följer upp och diskuterar undervisningens arbetslivsanknytning. Ge konkreta exempel

Samarbetar med yrkesverksamma personer, företag och myndigheter utanför universitetet
Har en dialog med arbetsmarknaden eller på annat sätt informerar sig om arbetslivsrelevanta synpunkter på innehållet i utbildningen. Ge konkreta exempel
Utnyttjar möjlighet till praktik, studiebesök samt kontakter med universitetets alumner (f.d. studenter). Ge konkreta exempel
Använder mentorer verksamma inom det framtida yrkesområdet som stöd för studenternas lärande. Ge konkreta exempel
Arbetar aktivt för att anställa lärare som själva utövat eller utövar det yrke som utbildningen syftar till. Ge konkreta exempel


Fria priset 2008

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område.
År 2008 är det prioriterade området ”Forskningsanknytning av undervisningen.”
Det är viktigt att undervisningen knyts till forskningen. I år vill vi lyfta fram lärare som lyckats med detta på ett bra sätt.
Detta kan t ex innebära att läraren:

Engagerar och involverar

 • Lyckas förmedla det egna intresset och engagemanget för forskningen.
 • Involverar studenterna på olika sätt i pågående forskning.

Orienterar och informerar

 • Åskådliggör det vetenskapliga arbetssättet genom att visa studenterna hur man själv som forskare tänker då man löser problem.
 • Orienterar studenterna om forskningen inom ämnet, vad den lett till och vilken relevans det kan ha för dem i utbildningen och /eller yrkeslivet.
 • Berättar om forskningen på ett sätt som är anpassat till studenternas nivå.
 • Bygger upp former för att studenterna ska få kännedom om institutionens forskning samt om relevant forskning som försiggår inom ämnet på andra ställen.

Arbetssätt

 • Diskuterar med studenterna om hur synen på ämnet förändrats – och förändras – över tid.
 • Väcker frågor kring forskningsetik i samband med diskussioner kring hur kunskap tas fram inom ämnet.
 • Låter studenterna läsa och diskutera vetenskapliga texter som artiklar och avhandlingar.
 • Ger studenterna möjlighet att självständigt formulera och läsa problem.
 • Låter studenterna själva pröva att välja vetenskaplig metod för att lösa sitt problem och uppmuntrar dem att argumentera för sitt val.

Uppföljning

 • Ger studenterna tillfälle vid examinationen att visa att de kan göra självständiga och kritiska bedömningar och analyser.
 • Följer upp och diskuterar i vilken grad studenterna upplever att undervisningen varit forskningsanknuten.

Det finns många olika sätt att göra det på som du kan läsa i rapporten Forskningsanknytning.

Fria priset 2007

Fria priset 2007 – Doktoranders insatser inom grundutbildningen
Doktorander som undervisar utgör i dag en viktig länk mellan forskning och grundutbildning.
Många av dem gör en stor insats som lärare inom grundutbildningen och stimulerar ofta kollegor till nytänkande i undervisningen.
Som goda lärare och goda forskare utgör de förebilder för studenterna och kan därigenom stimulera till intresse för forskningsstudier.
Många doktorander nomineras årligen, men genom att deras insatser naturligt nog är mer begränsade i tid och bredd, har de svårt att konkurrera med erfarna lärare.
Årets fria pris syftar därför till att synliggöra och uppmuntra doktorandernas insatser inom grundutbildningen. Därför gäller samma nomineringskategorier som för Pedagogiska priset detta år.


Fria priset 2006

Årets fria pris - Handledning inom grundutbildning
Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. År 2006 är det handledning inom grundutbildning.
Med god handledning avses att handledaren:

Diskuterar handledarens respektive studentens förväntningar på handledningen och utformar tillsammans vilka ”spelregler” som ska gälla för exempelvis ansvarsfördelningen och vad man kan kräva av handledaren.

Ger struktur och konstruktiva ramar för hur examens- och uppsatsskrivandet i allmänhet ska gå till och tydliggör även vilka kriterier som det ska bedömas efter.

Skapar ett positivt klimat genom att vara engagerad och tillgänglig för dialog. Kan ge stöd på ett lyhört sätt och fungera som vägledare och bollplank under uppsatsarbetets gång, men samtidigt ge konstruktiv kritik.

Uppmuntrar kritiskt tänkande och självständighet och skapar insikt om betydelsen av vetenskaplig förankring, liksom medvetenhet om ämnets olika forskningsperspektiv och vilka metoder och tekniker som är tänkbara.

Underlättar för studenterna att hjälpa varandra med uppsats/examensarbetet, exempelvis genom seminarier eller granskning av varandras manus.

Följer upp hur spelreglerna fungerar under handledningens gång och utvärderar hur handledningen fungerat efter avslutad kurs. Tar vara på synpunkterna för fortsatt utveckling.

Stimulerar diskussion av handledningsrelaterade frågor inom handledarkollegiet och/eller på institutionen, exempelvis genom att samarbeta kring mål och bedömningskriterier för uppsats/examensarbete och strategier för handledning.

Prövar och utvecklar olika handledningsformer och fortbildar sig kontinuerligt inom området.

Fungerar som mentor eller pedagogisk handledare för nyblivna handledare på GU vid institutionen

 

Fria priset 2005

Årets fria pris - Utveckling av examinationsformer
Examinationen är ett av de främsta styrmedlen i undervisningen och styr vad, när och hur studenterna studerar.
Det femte pedagogiska priset delades år 2005 ut till en lärare vid Uppsala universitet som verkade för att utveckla examinationsformerna vid sin institution och/eller sitt utbildningsprogram. Detta kan t.ex. innebära att läraren arbetar med examinationen så att:

det råder god överensstämmelse mellan kursmål, undervisningsmetoder och examinationsform,

den stödjer och främjar studenternas reflektion och aktiva bearbetande av stoffet ? inte bara memorerande,

den stimulerar studenterna till kontinuerliga studier och aktivt bearbetande under hela kursen, inte bara den närmaste tiden före tentamen,

den fungerar som ett inlärningstillfälle och ger studenterna nya insikter,

den har tydliga bedömningskriterier som klargörs för studenterna vid kursens start,

den är varierande för att tillgodose olika inlärningsstilar, vilket t.ex. kan innebära att man använder muntlig tentamen, gruppformer, hemtentamen, kamratbedömning, löpande examination, datorbaserad examination, praktisk examination,

den stimulerar intresse för och engagemang i ämnet,

den omfattar inte bara teoretiska kunskaper utan även muntliga/skriftliga färdigheter,

den upplevs meningsfull av studenterna och stimulerar till ett aktivt engagemang i ämnet,

den ger studenterna rimliga utmaningar i deras lärande,

den stimulerar studenterna att vara kreativa och tillämpa sina kunskaper inom nya områden,

studenterna får tydlig feedback på såväl sådant som de klarat bra som sådant som behöver utvecklas.

 

Fria priset 2004

Årets fria pris - Framstående pedagogisk ledare
Det femte pedagogiska priset delades år 2004 ut till en person eller en grupp av personer vid Uppsala universitet som verkade som framstående pedagogisk ledare vid en institution eller ett utbildningsprogram.
En god pedagogisk ledare är en person som kan inspirera lärarkollegiet och övrig personal till olika pedagogiska utvecklingsaktiviteter och verksamheter samt stödja förverkligandet av dessa goda idéer. Detta kan innebära att personen, till exempel, aktivt verkar för att:
skapa ett positivt klimat för diskussion av pedagogiska frågor initiera och driva utveckling av undervisningen initiera olika pedagogiska aktiviteter för lärare och studenter underlätta för lärarnas professionella utveckling stödja lärares egna initiativ att utveckla undervisningen bygga upp former för utveckling av dialog med studenterna bygga upp ett fungerande mottagande av nya studenter bygga upp en fungerande introduktion för nya lärare motivera studenter och kollegor att delta i utveckling av mål och strategier för undervisningen planera och leda olika pedagogiska aktiviteter utifrån genusperspektiv utvärdera och följa upp effekten av olika pedagogiska insatser utnyttja och finna ekonomiska och personella resurser för att driva den pedagogiska utvecklingen framåt