Pedagogiska programmet vid Uppsala universitet

Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Det tar sin utgångspunkt i Mål och strategier (UFV 2013/110) och ger ledning för hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå och i viss mån även forskarnivå kan organiseras. Programmet omfattar fyra övergripande mål för det pedagogiska arbetet, vilka tillsammans ger innehållsliga och strukturella förutsättningar för ett bestående kvalitetsarbete.

De fyra målen upprättades i det pedagogiska programmet som antogs 2008 och är förankrade i högskolepedagogisk forskning samt i praktisk-pedagogisk erfarenhet. Programmet visar hur universitetet, dess lärare och andra medarbetare skapar förutsättningar för god utbildning och studenters lärande, hur studenter medverkar till och tar vara på dessa möjligheter samt hur lärarnas kompetens utvecklas och premieras.

Dessa övergripande mål för universitetets pedagogiska verksamhet utgår från specifika grundläggande uppgifter:  

Pedagogiska programmet kan med fördel användas som ledning och inspiration för olika verksamheter och olika roller.

Exempelvis kan det användas som utgångspunkt för utformning av ny utbildning, uppföljning av befintlig utbildning och utbildningsförnyelse. Det kan utgöra grund för formulering av frågor och kriterier för att främja den pedagogiska utvecklingen och utbildningarnas kvalitet i samband med utbildningsutvärderingar.

För att förverkliga programmets visioner kommer det att erbjudas stöd som riktas till de olika användarrollerna inom universitetet; lärare, kurs- eller programansvariga, prefekter, studierektorer/pedagogiska ledare, samt studentrepresentanter och studenter.