Utvecklingsprojekt för kvalitets- och pedagogisk utveckling

Uppsala universitet arbetar kontinuerligt med olika projekt för att främja kvalitetsutveckling och den pedagogiska utvecklingen.

KrUUt – Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet – har varit en universitetsgemensam satsning. Under perioden 2010-2011 genomfördes olika universitetsövergripande aktiviteter för att stödja det pågående utvecklingsarbetet inom vetenskapsområden och fakulteter. Denna utvecklingsfas följdes under 2012 av en avslutande utvärdering med en internationell panel av utbildningskunniga kollegor.

Pedagogiskt utvecklingsprojekt med IT är endast till för undervisande personal i lärarkategorin som har minst ett helårs erfarenhet av egen undervisning. Efter avslutat, godkänt, projekt erhålls ett intyg från Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik. Intyget innehåller en kort beskrivning av projektets art och omfattning. För mer information se Pedagogiskt utvecklingprojekt med IT.

Varje år lyser avdelningen för kvalitetsutveckling ut projektmedel. Syftet med projektmedlen är att det ska stimulera och underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva och implementera pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. Projekten ska främja utveckling av undervisnings-, examinations- och utvärderingsformer. För mer information se projektmedel för pedagogisk utveckling.

Uppsala universitet har en lång tradition av gott studentengagemang. År 2012 rekommenderade den internationella KrUUt-panelen Uppsala universitet att skapa mer hållbara strukturer för att säkra fortlevnaden och utvecklingen av aktiv studentmedverkan i utbildningen. Mot bakgrund av det - och på initiativ av studenter i samarbete med lärare och pedagogiska utvecklare - fattade rektor 2013 beslut om ett universitetsövergripande projekt med syfte att se över hur studenternas roll som medskapare av utbildning kan vidareutvecklas, utan att för den skull ta över lärarnas roll och ansvar (UFV 2013/916).
För slutrapport och mer information om projektet se Vidareutveckling av aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet.