PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nomineringskategorier

Lärare som enligt någon eller några av nedanstående nomineringskategorier gjort en framstående pedagogisk insats som gynnar studenternas lärande kan nomineras till det pedagogiska priset.

1. Undervisningsinsatser

Erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet, vilket innebär visad förmåga att bedriva en undervisning som leder till goda resultat till exempel genom att:

 • skapa ett positivt klimat som stimulerar studenternas engagemang och intresse för ämnet och därigenom främjar lärande
 • stimulera studenterna till eget lärande, kreativitet och kritiskt tänkande
 • sätta in kursen och ämnet i ett, för studenterna, förståeligt sammanhang och anknyta till aktuell forskning och internationella förhållanden
 • integrera olika former av färdighetsträning i undervisningen (t.ex. muntlig och skriftlig presentation)
 • anpassa undervisningen till studenternas bakgrund och nivå
 • ge studenterna konstruktiv återkoppling på vad var och en lärt sig i olika situationer och på vad man behöver utveckla mer
 • förnya och utveckla undervisnings- och examinationsformer
 • använda nätbaserade undervisningsmetoder på ett sätt som ger mervärde i studenternas studier
 • bygga in perspektiv på t.ex. genus, mångfald, hållbar utveckling etc. i undervisningen.

2. Samverkan med kollegor och/eller studenter för utveckling av undervisningen

Erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisningen på institutionen tillsammans med kollegor och studenter, vilket till exempel innebär visad förmåga att:

 • uppmuntra studenterna till kontinuerlig dialog kring undervisningens former och innehåll och använda deras synpunkter för att utveckla undervisningen
 • skapa olika sätt att ta reda på studenternas synpunkter kring hur undervisningen fungerar och skulle kunna utvecklas (t.ex. utvärderingar under kursens gång, kursråd)
 • motivera studenter och kollegor att delta i utveckling av mål och strategier för undervisningen.
 • ta initiativ till olika former av samverkan med studenter, kollegor, övrig personal, lärare vid andra institutioner vad gäller grundutbildningen
 • förnya undervisningens former och innehåll tillsammans med kollegor (t.ex. nätbaserad undervisning).

3. Pedagogisk ledning

Ett tydligt och uppskattat pedagogiskt ledarskap med erkänt intresse och engagemang för att driva utveckling av undervisningen framåt, vilket till exempel innebär visad förmåga att:

 • se till att nya studenter mottas på ett sådant sätt att de trivs och finner sig till rätta på institutionen
 • skapa olika former och mötesplatser för att uppmuntra till dialog mellan studenter och lärare
 • motivera studenter och kollegor att delta i utveckling av mål och strategier för undervisningen
 • se till att nya idéer för undervisning förverkligas
 • följa upp och göra något av resultatet av kursvärderingar
 • skapa ett positivt klimat för diskussion av pedagogiska frågor
 • initiera och driva utveckling av undervisningen
 • initiera olika pedagogiska aktiviteter för lärarna
 • underlätta för övriga lärares professionella utveckling
 • stödja lärares egna initiativ att utveckla undervisningen
 • bygga upp en fungerande introduktion för nya lärare
 • planera och leda olika pedagogiska aktiviteter utifrån genusperspektiv
 • utvärdera och följa upp effekten av olika pedagogiska insatser
 • utnyttja och finna ekonomiska och personella resurser för att driva den pedagogiska utvecklingen framåt

4. Spridning av goda modeller och resultat från utveckling av undervisning

Erkänt intresse och engagemang för spridning av goda exempel på pedagogisk utveckling i olika fora utanför den egna institutionen/universitetet, till exempel genom att:

 • förnya undervisningsmaterial och förmedla detta till andra lärare eller institutioner,
 • utveckla nya undervisnings- och/eller examinationsformer och sprida kunskap om dessa,
 • utveckla nätbaserade undervisningsformer/material och sprida kunskap om dessa
 • författa kurslitteratur eller andra läromedel av god kvalitet.

Nomineringskriterier för det fria priset 2018.

Nomineringskategorier för det fria priset tidigare år.