PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nomineringskriterier pedagogiska priset

Ordinarie nomineringskriterier

1. Vetenskapligt förhållningssätt till lärande och undervisning

Ur Uppsala universitets program:
”Såväl innehållet i ämnet, som den pedagogik som undervisningen i ämnet baseras på ska vila på vetenskaplig grund.”
Exempel vetenskapligt förhållningssätt (öppnas i samma fönster; backa för att komma tillbaka hit!)

2. Aktiverande undervisningsformer

Ur Uppsala universitets pedagogiska program:
” kursplanering och undervisning ska utformas från såväl ämnesmässig som pedagogisk kunskap och med målet att underlätta studenternas självständiga aktiva lärande och ansvarstagande.”
Exempel aktiverande undervisningsformer (öppnas i samma fönster; backa för att komma tillbaka hit!)

3. Tydlig röd tråd och progression

Ur Uppsala universitets pedagogiska program:
”Program och kurser, liksom nivåerna inom utbildningen, ska präglas av ett tydligt samband och progression”
Exempel tydlig röd tråd och progression (öppnas i samma fönster; backa för att komma tillbaka hit!).

4. Examination och återkoppling som pedagogiskt styrmedel

Ur Uppsala universitets pedagogiska program:
”Varierande examinationsformer, användning av bedömningskriterier, utformning av skriftliga riktlinjer för självständiga arbeten samt diskussioner om vad som är tillåtet respektive räknas som fusk och plagiat är delar som nämns i pedagogiska programmet som kopplar till denna nomineringskategori.”
Exempel Examination och återkoppling som pedagogiskt styrmedel (öppnas i samma fönster; backa för att komma tillbaka hit!)

5. Samverkan mellan lärare och studenter

Ur Uppsala universitets pedagogiska program:
”Relationen mellan lärare och studenter ska präglas av samverkan och ömsesidig respekt.”
Exempel samverkan mellan lärare och studenter (öppnas i samma fönster; backa för att komma tillbaka hit!).

6. Ett tydligt pedagogisk ledarskap:

Ur Uppsala universitets pedagogiska program:
”Ett tydligt pedagogiskt ledarskap, dvs. en eller flera pedagogiskt ledningsansvariga personer ska finnas på varje institution, liksom på varje program.”
Exempel på ett tydligt pedagogisk ledarskap (öppnas i samma fönster; backa för att komma tillbaka hit!)

7. Kontinuerlig uppföljning och återkoppling

Ur Uppsala universitets pedagogiska program:
” All undervisning inom kurser och program ska följas upp och analyseras med avseende på kvaliteten i förhållande till de förväntade studieresultaten för kursen.”
Exempel kontinuerlig uppföljning och återkoppling (öppnas i samma fönster; backa för att komma tillbaka hit!)

8. Kollegial samverkan och idéutbyte:

Ur Uppsala universitets pedagogiska program:
”Universitetet ska främja en kontinuerlig diskussion om utveckling av undervisningsformer och stödja pedagogiska utvecklingsprojekt. Det pedagogiska utvecklingsarbetet ska baseras på forskning om hur lärande bäst kan främjas samt ske i samverkan mellan studenter och lärare.”
Exempel kollegial samverkan och idéutbyte (öppnas i samma fönster; backa för att komma tillbaka hit!)

9. Övrigt: