Personsäkerhet

Personsäkerhetsarbetet ska bedrivas förebyggande och inriktas på att skapa en trygg och säker miljö. Det ska vara en naturlig del i verksamheten och beaktas vid varje förändring i densamma. Personsäkerhetsarbetet innefattas i det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet.

Universitetets lokaler ska utformas så att de uppfyller de krav som gäller för att en god personsäkerhet ska uppnås. Behovet av tillträdesskydd och bemannade receptioner, tjänsterums inredning och över­fallslarm bör särskilt uppmärksammas. Detaljerade och korrekta instruktioner till larm­mottagare är av största vikt för att säkerställa snabba ingripanden vid nödsituationer.

Under riktlinjer och rutiner finns stöd bland annat för hantering av hot- och våldssituationer.

Utbildning

Att planera och genomföra ett förbyggande arbete på arbetsplatsen resulterar i att vi samtidigt minimerar riskerna för att bli utsatta för hot och våld.

Information och utbildning i hur man planerar och förebygger dessa risker är av stor vikt. Genom att Du som medarbetare vid Uppsala Universitet har kännedom om vad som bör göras i en hot- eller våldssituation och är införstådd med vilka reaktioner som kan följa så förebyggs eller minskar den skadliga effekten av en sådan händelse.

Säkerhetsavdelningen ansvarar för att tillhandahålla utbildningar avseende hot- och våldshantering på arbetsplatsen. Utbildningar erbjuds både som webbaserade kurser och som behovsanpassade utbildningar på den egna arbetsplatsen.

Akut väktarstöd?

Vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring 018-471 25 00 (universitetets larmnummer, dygnet runt) och begär assistans av väktare.

Var beredd att uppge följande:
* Ditt namn
* Plats (Uppsala universitet, institution/motsv. och adress)
* Vi behöver väktarstöd omgående på grund av...
* Ett telefonnummer där du kan nås (direktnummer)

Kriskort och säkerhetskalender

KRISKORT SÄKERHETSKALENDER
På Kriskortet finns viktiga telefonnummer. Kortet är litet och lätt att ha med sig i plånboken.

Säkerhetsavdelningen har även tagit fram en säkerhetskalender. Syftet med kalendern är att du som medarbetare på universitet skall få kännedom och känna trygghet i hur du skall agera vid en olycka eller en allvarlig händelse.