Egendomsskyddet omfattar:

Skaderapportering

Rapportera skadad egendom på därför avsedd blankett(PDF). Kontakta säkerhetssamordnarna för råd och stöd.

Se informationen i händelse av kemikaliespill eller behov av kemikaliesanering.

Se avsnittet om universitetets verksamhetsförsäkring för information om skador och ersättningar.

Ett väl avvägt egendomsskydd - med hänsyn till universitetets, verksamma vid universitetets och allmänhetens behov - innebär att

  • studenter, anställda och övriga verksamma har säkra och trygga arbetsplatser
  • besökare känner sig trygga när de vistas i universitetets lokaler.
  • risken för skada på materiella och immateriella värden, information, informationssystem och byggnader minimeras