PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Användarhandbok/lathund - möte

Användarhandbok för möteshantering.

 

W3D3:s beslutsmöteshantering är en konsekvent elektroniskt hantering av mötesdokument i samverkan med Uppsala universitets gemensamma diarium. Beslutsmöteshanteringen innehåller även ärendeprocesser från initiering via handläggning och beslut, till expediering och elektronisk arkivering.

 

I möteskedjan hanteras skrivelser, föredragningslista, förberedelse av mötesparagrafer och utskick av kallelse till protokollföring och införande av beslut på respektive ärende – helt elektroniskt.

 

Kallelse, beslutsdokument och protokoll skapas automatiskt utifrån standardmallar. Skulle mallen inte stämma överens med just ditt möte, kontakta registrator@uu.se för justering och tillägg.

 

Kontakta registrator@uu.se om du vill sätta upp ett eget elektroniskt möte. Vi hjälper dig med att skapa och lägga upp ett möte, inmatning av ”ledamöter”, behörigheter m.m.