Vad ska diarieföras?

Diarie- och dossierplan

Uppsala universitets klassificeringsstruktur gäller från 1 januari 2013 och ligger till grund för universitetets registrering och arkivering av handlingar.

Dokumenthanteringsplan

I dokumenthanteringsplanen finner du vilka handlingar som ska diarieföras i W3D3-diariet för Uppsala universitet, arkiveras eller gallras.


Rekrytera och anställa
Registrering och hantering av personalärenden och dess handlingar.    
Att registrera beslut om anställning i W3D3. 


Regler för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse
Uppsala universitet tillämpar Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Gallringsplan – Ringa betydelse 


Arkivläggning vid institutioner
Alla institutioner vid Uppsala universitet ska arkivlägga sina pappershandlingar på samma sätt enligt ordningen i klassificeringsstrukturen. Hur fungerar det i praktiken? Arkivläggning vid institutioner ”Så här gör du! 


Ställ frågor om arkiv

Här kan du rådfråga, beställa informations-/utbildningstillfällen mm gällande arkiv vid Uppsala universitet.

 


Digital arkivering
De handlingar som inkommer och upprättas enbart digitalt och laddas in i W3D3-diariet, arkiveras också i UUs digitala arkiv.
Men de dokument som inkommer på papper eller upprättas och signeras manuellt, vilket sedan också skannas och laddas in i W3D3-diariet, ska arkiveras i pappersarkivet.

Mer om Uppsala universitets arkiv.