PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Allmän handling

Allmän handling
 

En handling är allmän om den har upprättats på eller kommit in till myndigheten. Det kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, var och en ska kunna läsa dem. Läs mer om allmänna handlingar.

E-posthantering: Principer och rekommendationer och allmän handling. 

Kopior av en allmän handling kan begäras ut via registratorsfunktionen.
Kopior är gratis upp till nio sidor. Tio sidor kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor, enligt Avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Kontakt: registrator@uu.se