– De tidigare riktlinjerna var från 2014, så det behövdes en uppdatering till de förtroendeuppdrag som finns i de nuvarande universitetsgemensamma grupperingar, säger universitetets prorektor Coco Norén, som varit drivande i frågan.

Doktoranderna har efterfrågat en mer enhetlig och rättvis hantering av förlängningen av studietiden, prolongation. Under våren 2021 fick doktorandnämnden också möjlighet att ge förslag på önskade förändringar. Därefter skickades förslag till nya riktlinjer på remiss till samtliga vetenskapsområden, områdeskanslierna, juridiska avdelningen, studentavdelningen och HR för synpunkter.

De nya riktlinjerna togs av rektor och börjar gälla den 1 februari.

Beslutet innebär en liten ökning. På doktorandnämndens begäran är det fem uppdrag som får en ökad förlängning:
 

  • Tre uppdrag får ökad förlängning:

Delegater i områdesnämnd/fakultetsnämnd – ökar från 15 till 20 arbetsdagar/år,
Doktorandnämndens vice ordförande – ökar från 15 till 20 arbetsdagar/år,
Ledamot i doktorandnämnden – ökar från 8 till 10 arbetsdagar/år.
 

  • Två nya uppdrag läggs till fakultetsdoktorandråden:

Hemsidesansvarig – 5 arbetsdagar/år,
Eventansvarig – 5 arbetsdagar/år.
 

I riktlinjerna finns tre nya tillägg: För nya övriga förtroendeuppdrag i styrelser nämnder och råd, som inrättas av konsistoriet, rektor, universitetsdirektör eller områdesnämnd/fakultetsnämnd, så är förlängningen 5 arbetsdagar/år.

– Riktlinjerna anger miniminivåer, säger utredaren Per Grängsjö vid universitetsförvaltningen.

– Områdesnämnder och fakultetsnämnder har rätt att besluta om ytterligare förlängning för uppdrag som de finansierar.

I de nya riktlinjerna står också att ansökan om medel ska göras inom tiden för doktorandstudierna – men tidigast sex månader innan den ordinarie doktorandtiden tar slut.
Den tidigare regeln att ”ansökningar om prolongationer kortare än fem dagar behandlas inte” är däremot borttagen.
 

Fotnot:
Förslaget på förlängning för förtroendeuppdrag i doktorandnämnden ligger i linje med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHFs gällande ”Rekommendationer om förlängning av doktoranders anställnings- och studietid vid vissa förtroendeuppdrag” (REK. 2020:2, Dnr: 0030-20).