Stiftelsen Bjarne Ahlströms minnesfond för medicinsk forskning grundades 2017 genom ett testamentsförordnande av Bjarne Ahlström. Vid sin bortgång efterlämnade han hela sin kvarlåtenskap till stiftelsen. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom området medicin samt lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning inom dessa ämnen.

Priset är på 1 miljon kronor. 50 000 kronor är ett personligt pris. 950 000 kronor är ett ovillkorligt anslag för forskning och ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola.

  • Den nominerade ska ha disputerat efter 1 januari 2013 och bedriva framgångsrik forskning (PI för anslag) med internationellt genomslag inom ämnesområdet (goda publikationer).
  • Urvalskriterier är forskningsexcellens (internationellt genomslag), klinisk relevans i frågeställning med definierad patientgrupp i sikte oavsett om forskningen sker inom basala mekanismer, prevention eller klinisk intervention.
  • Den som vinner förväntas redogöra för hur anslaget använts inom 24 månader efter att ha tagit emot priset.

Varje medicinsk fakultet i Sverige kan nominera upp till fyra kandidater. Stiftelsen bjuder sedan in de främsta kandidaterna att lämna in ett fullständigt underlag för att sedan dela ut priset under hösten 2022.

Skicka därför förslag på nomineringar och ett aktuellt CV till Jin Saida på kansliet för medicin och farmaci senast den 11 april.