Rektor beslutade 30 mars att en arbetsgrupp ska formulera kvalitetsdrivande mål och föreslå metod för en kommande forskningsutvärderingen "Kvalitet och förnyelse 2023", (KoF23). Det har tidigare genomförts tre egeninitierade utvärderingar av forskningen vid Uppsala universitet. De har alla haft namnet "Kvalitet och förnyelse" och genomfördes 2007, 2011 och 2017.

I uppdraget ingår att samla in erfarenheter av tidigare forskningsutvärderingar och uppfattningar om hur en kommande utvärdering bör utformas. I projektdirektivet ges exempel på frågor som kan vara vägledande för arbetet. Här är några av frågorna från direktivet:

  • Vilka erfarenheter kan dras av genomförande av tidigare forskningsutvärderingar?
  • Vad vill vi främst åstadkomma med den här utvärderingen?
  • Hur kan den stimulera till diskussioner om visioner och strategier?
  • Vilka är utvärderingsenheterna?
  • Ska betygsskalor/omdömen användas?
  • Vad ska vara universitetsgemensamt och vad ska vara fakultetspecifikt?

Arbetsgruppen ska lämna delrapporter till rektors ledningsråd under hösten 2021 för att lämna över sitt förslag till rektor i januari 2022.

I arbetsgruppen ingår två forskare från respektive vetenskapsområde, studenter, tjänstemän från de tre områdeskanslierna och sakkunniga från enheten för kvalitet och utvärdering. I skrivande stund har alla personer i arbetsgruppen inte utsetts men sekreterare i gruppen är Camilla Maandi, enhetschef vid enheten för kvalitet och utvärdering.