Hösten har inneburit förberedelser inför stora organisationsförändringar. Hela den medicinska fakulteten är involverad i en omfattande process när alla medarbetare vid institutionen för neurovetenskaper ska få en ny institutionstillhörighet. Trots att beskedet om omorganisationen kom oväntat för en del är jag imponerad över hur man förmått medverka till att arbetet kunnat löpa på smidigt. Det har krävts många möten och mycket funderande för att få alla pusselbitar på plats. Jag hoppas att vi nu ska kunna arbeta framåt med att skapa goda arbetsmiljöer för alla medarbetare på de institutioner de kommer till. Från ledningen ser vi det som viktigt att ta tillvara ämnet neurovetenskap på ett bra sätt och vi kommer att prioritera det arbetet under våren. 

Införlivandet av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) inom vårt vetenskapsområde pågår också med full kraft. NCK bedriver en mycket viktig verksamhet och förhoppningen är att den satsning som nu görs både från regeringen och från Uppsala universitet via rektor i form av medel för en professur kommer att leda till en framgångsrik vidareutveckling av verksamheten.

Hösten är den tid då forskare får veta om de erhållit medel från våra stora bidragsgivare. Ett stort grattis till alla er som fått bidrag! Tyvärr får många också avslag på sina ansökningar, men vi vill öka den andel som vi får gratulera. Därför planeras för fortsatt stöd via workshops och mentorskap vilket vi hoppas ska leda till fler framgångsrika ansökningar.

Första terminen av det 6-åriga läkarprogrammet har snart passerat, tack till alla som arbetar med att få den nya utbildningen på plats. Mycket tid läggs också ner på att skapa nya program både på kandidatnivå (arbetsterapi) och mastersnivå. Studenterna är vår framtid och genom högkvalitativa, forskningsanknutna utbildningar lägger vi grunden för den.

Jag vill ansluta med att tacka alla medarbetare för det goda och framgångsrika arbete ni gör. Ni utgör grunden för vårt framgångsrika vetenskapsområde.

Önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.