Internrevisionen har undersökt och analyserat anmälda bisysslor under åren 2011-2018, bland annat genom en enkät till universitetets samtliga prefekter. Där framkom att det interna regelverket och informationen om bisysslor är splittrat och svårtillgängligt men också att andelen lärare som anmäler bisysslor, har sjunkit och nu uppgår till 3,8 procent (det motsvarar 102 lärare) – trots att lärare enligt regelverket ska anmäla bisysslor varje år.

Vad är då en bisyssla?
Jo, det är en syssla och ett åtagande som man har utöver sin anställning vid universitetet. Det kan vara en annan anställning, ett tillfälligt uppdrag eller egen firma – och det behöver inte nödvändigtvis vara något som ger inkomst.

Att ha en bisyssla är tillåtet för offentliganställda – och även universitetet tjänar på att möjligheten ges:

– Vi ser nästan dagligen exempel på lärare som också agerar som experter, föreläsare, författare eller entreprenörer. Som sådana bidrar de påtagligt till samhällsutvecklingen och utgör en viktig länk i spridningen av universitetets kunskapsproduktion, säger Sven Jungerhem, chef för internrevisionen vid Uppsala universitet.
– Men det är förstås viktigt att bisysslorna är anmälda och godkända så att det stora förtroende universitetets åtnjuter inte riskeras, tillägger han.

Bisysslorna får inte vara av sådan art att de riskerar att vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande i förhållande till arbetstagarens ordinarie arbetsuppgifter och myndighetens uppdrag.

Allt detta kräver en väl fungerande process för hantering och rapportering av bisysslor och för högskolan gäller specifika regler.

Bisysslor ska anmälas
 

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen så har lärare en utökad rätt att, utöver ordinarie anställning, ha bisysslor inom det egna anställningsområdet.  Men alla lärare – och även chefer, måste själva anmäla sina bisysslor till arbetsgivaren och även se till att hålla dessa åtskilda från ordinarie anställning.

I universitetets föreskrifter från 2002, samt i ett kompletterande rektorsbeslut från 2011, står att lärare och chefer som lyder under chefsavtalet –  samt medarbetare vid ett antal utvalda avdelningar/enheter vid förvaltningen, årligen måste lämna in ny anmälan om bisysslor. Den rapporteringen ska ske i Primula.

Konsistoriet har beslutat att följa internrevisionens rekommendationer för att förbättra hanteringen av bisysslor vid universitetet. Bland annat måste informationen förbättras och regelverk uppdateras för att sedan samlas och finnas tillgängligt i mål- och regelsamlingen. Dessutom måste man se till att fler anmäler sina bisysslor med hjälp av årliga påminnelser

Och nu ska man även utreda på vilket sätt handläggningstiderna från anmälan av bisyssla till beslut kan kortas.

Anmäl bisyssla i Primula
Internt regelverk om bisysslor