Eva Tiensuu Janson är professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Hon har sedan tidigare en stark koppling till Biobank Sverige genom sitt engagemang som ledamot av styrgruppen. Hon har även engagerat sig för Biobank Sveriges framtida utveckling.

– Just nu pågår en diskussion i Sverige om hur denna typ av nationell samverkan kring infrastrukturer av nationell betydelse för forskning och för hälso och sjukvården ska organisera sig i framtiden. Vi tror att ett nationellt kansli för flera olika infrastrukturer som behöver samordna arbete mellan regioner och universitet skulle behöva utformas. Att få till det kommer att vara ett av mina huvudfokus för framtiden, säger Eva och fortsätter:

– Biobank Sverigearbetar ju också med många viktiga frågor som elektroniskt samtycke för att spara prov, underlättande för att koppla prov med hälsodata, förenklade rutiner för uttag av prov ur biobanker och så vidare. Att få rutiner och samverkan på plats, är avgörande för att vi ska kunna bedriva framgångsrik translationell forskning i Sverige.

I den nationella styrgruppen ingår företrädare för de sju medicinska fakulteterna och de sju regionerna med universitetssjukhus, representanter för branschorganisationer och patientföreningar. Inför detta förordnande var det de övriga fakulteterna som tillfrågade Eva Tiensuu Janson om att ta ordförandeklubban.

– Det viktiga samarbetet syftar till att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter. Här ser jag ett stort värde i att få leda styrgruppens arbete, säger Eva.