-– Uppsala universitets utveckling är positiv och vi kan konstatera att verksamheten fortsatt växa, trots pandemin, säger rektor Anders Hagfeldt.

Årsredovisningen visar att verksamheten fortsatt växa. Sett över en femårsperiod har omsättningen ökat med en miljard till 7 825 mnkr år 2021. Det ekonomiska resultatet, ett överskott om 48 mnkr, härrör huvudsakligen från utbildningsområdet. Antalet helårsstudenter ökade med 3 procent jämfört med föregående år, och antalet examina på grund- och avancerad nivå ökade med 6 procent.

På Gotland uppnåddes målet om 1500 campusstudenter. Även antalet avgiftsstudenter ökade under året, trots de hinder som pandemin medförde, och antalet utbytesstudenter återhämtade sig efter den stora minskningen under första pandemiåret.
431 nya doktorander antogs under året, det högsta antalet på 5 år. Under 2021 har också Europauniversitetet Enlight genomfört flera aktiviteter och etablerat nya kurser tillsammans med övriga åtta partneruniversitet.

Satsningar inom forskningen

Inom forskningen var, liksom tidigare år, Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt EU de största enskilda finansiärerna. Vid universitetet inrättades under året Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC), som ska stimulera utbildning och forskning, säkra framtida expertkompetens samt utgöra ett tvärvetenskapligt stöd till policyarbete. En annan framträdande satsning var AI4Research, ett 5-årigt projekt som syftar till att fördjupa och bredda AI-kompetensen vid universitetet. Uppsala diabetscentrum Påbörjade under året sin verksamhet och på Gotland har flera satsningar gjorts inom området hållbar utveckling. Ett exempel är forskningsprojektet ReCod som syftar till att stärka bestånden av torsk i Östersjön.

Framtida satsningar

I budgetunderlaget till regeringen för åren 2023-2025 lyfter universitetet fram vad som behövs för att ge bästa förutsättningar för fortsatt utveckling. Här uppmanar universitetet regeringen att vara restriktiv med all slags detaljstyrning.

Inom utbildningsområdet föreslår universitetet bland annat att de tillfälliga utbildningssatsningarna som gjorts under pandemin permanentas, att ersättningsnivåerna för utbildning ökar och att produktivitetsavdraget för universitet och högskolor tas bort. Universitetet vill också se åtgärder för att öka antalet VFU-platser och full finansiering av den nya sexåriga läkarutbildningen.

Inom forskningsområdet pekar universitetet på vikten av att forskningsinfrastrukturer, inte minst större nationella åtaganden, ges en stabil och långsiktig finansiering och att regeringen fortsätter föra dialog med lärosätena inom detta område. Det behövs också en hållbar avtalslösning för öppen tillgång till forskningsresultat. Universitetet anser vidare att den femåriga förstärkningen för Campus Gotland bör permanentas och att medlen för de strategiska forskningsområdena, SFO:erna, bör integreras fullt ut i basanslaget. På en övergripande nivå vill universitetet att basanslaget fortsätter att öka och så långt möjligt hållas fritt från krav på medfinansiering.