Har du fått den stora nationella enkäten om forskningskommunikation och öppen vetenskap – ta tillfället att delge dina synpunkter. Enkäten om kommunikation och öppen vetenskap har gått ut till 10 000 slumpvis utvalda forskare vid 31 svenska lärosäten. Undersökningen görs i samarbete mellan Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Vinnova och Vetenskap & Allmänhet.

I undersökningen tas ett brett grepp om kommunikation för att uppdatera kunskapen om forskares syn på – och förutsättningar för – kommunikation med det omgivande samhället och öppen vetenskap. Bakgrunden är att kommunikation och samverkan mellan forskare och det omgivande samhället har kommit alltmer i fokus de senaste åren.

Det är en tydlig del i den senaste forskningspropositionen Kunskap i samverkan och centralt i EU-kommissionens vision och Konkurrenskraftsrådets beslut 2016, om övergång till ett öppet vetenskapssamhälle. En sådan övergång kommer att innebära flera förändringar i forskares arbete. För att möta dessa förväntningar och krav är det viktigt att synliggöra forskarnas egna perspektiv.

Genom att besvara enkäten har man alltså en möjlighet som forskare att påverka hur finansiärer och lärosäten i framtiden kommer att arbeta med kommunikation. Datainsamlingen pågår fram till slutet av mars.

Läs mer om undersökningen