För att bedriva avancerad forskning kräver ofta tillgång till resurser som byggs upp systematiskt under en längre tidsperiod, till exempel stora forskningsanläggningar, laboratoriemiljöer, experimentverkstäder, komplexa digitala forskningssystem eller databaser.

Vid den inventering av behov av ny eller uppgraderad/utvecklad forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet genomförde under 2017–2018 inkom knappt 100 förslag från lärosäten, myndigheter med forskningsansvar, finansiärer och forskargrupperingar. Alla inkomna förslag har bedömts efter kriterier som vetenskaplig relevans, nationellt intresse och strategiska överväganden.

De områden som i denna process bedömts vara högst prioriterade har inkluderats i bilagan Resultat av behovsinventering.

I bilagan beskrivs även hur bedömningen av behovsanmälningarna gått till samt den fortsatta hanteringen med utlysning 2019 och den strategiska vägvisaren för infrastruktur, Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen, som också publiceras 2018.