Universitetet har under lång tid arbetat med miljömål för att minska miljö- och klimatpåverkan från verksamheten. Det har omfattat områdena resor, inköp och återbruk samt campusbyggnader.

Under hösten 2019 gjordes en inventering av universitetets miljömål och samverkansöverenskommelser, relaterat till de nationella och internationella målsättningarna för klimatutsläpp. Inventeringen visade att universitetets mål inte ligger i linje med de nationella och internationella målen; våra mål är i huvudsak inriktningsmål, inte konkreta och mätbara utsläppsmål och täcker heller inte in hela universitetet.

– Vi har sedan tidigare en relativt god bild av universitetets klimatpåverkan från tjänsteresor och energianvändning. Men för att  kunna göra prioriteringar i arbetet, åtaganden om minskningar och att för kunna följa upp på ett bra sätt är det viktigt att vi skaffar oss en uppfattning om utsläppen från hela universitetets verksamhet. Vi kommer behöva använda datakällor och beräkningsmetoder som vi inte använt förut, så vi ger oss ut på lite ny mark. Det är spännande, säger  Karolina Kjellberg, miljöchef vid universitetet som nu fått uppdraget att kartlägga universitetets nuvarande klimatavtryck.

– Men vi har god hjälp av att flera andra lärosäten, och andra verksamheter runt om i samhället, som står inför precis samma utmaningar.

Resultatet ska leda till en revidering av den mål-och handlingsplan för miljöarbete som finns vid Uppsala universitet, och beräknas vara klar i juni 2020.

Följande områden kommer att kartläggas:

  • Energianvändning
  • Fastighetsbestånd, ny- och ombyggnation
  • Tjänsteresor
  • Resor till och från arbetet
  • Catering och mat
  • Inköp och upphandling av varor och tjänster
  • Avfallshantering
  • Investeringar

I arbetet med att skapa en ny miljöplan med tydligt klimatfokus, ska studenter och medarbetare ges möjlighet att vara delaktiga och engagerade, förslagsvis genom seminarier och via internremiss.

Målen i miljöplanen ska vara universitetsövergripande och så långt som möjligt omfatta alla verksamheter. Målen ska också vara relevanta, mätbara och ha siktet inställt på att nå betydande minskningar av universitetets klimatutsläpp, inom fastställda tidsramar. 

– Det blir en utmaning att formulera mål för att universitetet ska minska de egna klimatutsläppen i enlighet med nationella och internationella överenskommelser om klimatutsläpp. Men en ännu större utmaning blir att leverera resultat. Det är ju vad allt egentligen handlar om, att vi faktiskt åstadkommer resultat, säger Karolina Kjellberg.

Två viktiga utgångspunkter
 

  • Riksdagen – antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk, att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
  • Parisavtalet –  bygger på slutsatser från FN:s klimatpanel IPCC om att världens koldioxidutsläpp måste halveras till 2030, för att sedan fortsätta minska till noll, senast 2050.