Huvudsyftet med detta stöd från Circus (Centre for Integrated Research on Culture and Society) är att ge goda förutsättningar för utveckling av tvärgående forskningsprojekt inom Uppsala universitet och därtill konkurrenskraftiga forskningsansökningar.

Stödet innefattar lönemedel för skrivtid för två till tre forskare per projektgrupp, konsultation gällande ansökningens utformning och innehåll samt obligatoriska seminarier.

I första hand ska stödet bidra till utvecklingen av nya forskningsprojekt över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Projekt som även inkluderar forskare verksamma inom något av de två andra vetenskapsområdena inom Uppsala universitet kan också falla inom ramen för stödformen.