Särskilt fokus under 2021– 2027 ligger på inkludering, digitalisering, hållbarhet och aktivt medborgarskap. Programmet ska vidare stärka de ungas kompetens, ge dem bättre möjligheter att påverka framtiden och bli mer delaktiga i samhället. Dessutom ska programmet stärka Europas konkurrenskraft i stort och bidra till återhämtningen efter coronapandemin.

Utbildningsminister Anna Ekström betonar i ett pressmeddelande hur Sverige genom Erasmusprogrammet, i och med utbytet med andra europeiska länder, har ökat kunskapsnivåer och stärkt utbildningen som helhet och att man därigenom inte bara kan förverkliga de globala målen utan även fördjupa demokratin och bidra till en hållbar internationalisering av utbildningen.

Möjliggör fördjupade samarbeten och gynnar inkludering

Den stora nyheten i nya Erasmus+ är att grundskolor och gymnasieskolor får ökade möjligheter att finansiera utbyten för elever, men satsningen ska även gynna utbyten inom universitets- och högskolesektorn som får ökade möjligheter att öka antalet utresande studenter och personal, i och med större budget och fler mobilitetsformer.

– I det nya Erasmusprogrammet är ökad inkludering en central fråga. Bland annat kommer det även fortsättningsvis finnas medel för merkostnader för studenter med funktionsnedsättningar och andra underrepresenterade grupper. Blandade mobiliteter, som består av en kortare fysisk mobilitet kombinerad med en virtuell del, förväntas också möjliggöra för fler studenter att delta i Erasmusprogrammet, säger Uppsala universitets Erasmusansvarige Sara Laginder vid avdelningen för internationalisering.

Det finns även möjligheter att använda blandade mobiliteter inom existerande samarbeten, till exempel ENLIGHT eller andra strategiska nätverk som redan idag anordnar eller planerar anordna gemensamma kurser.

– Detta innebär nya möjligheter att fortsätta och fördjupa samarbeten i hela världen, även med Storbritannien, med den nya internationella delen av det inomeuropeiska Erasmusprogrammet. Det nya programmet innehåller också nya möjligheter vad gäller undervisningssamarbeten och studentutbyten för kortare perioder kan bli verklighet.

Grönt resande och digitalisering

Det nya programmet gör det också möjligt för studenter och personal att få extra medel för ”grönt”, det vill säga hållbart, miljövänligt resande.

– Uppsala universitet har i mer än två års tid använt egna medel för att implementera grönt resande, men nu blir det alltså en del av det nya Erasmusprogrammet. Digitalisering är också något som står högt på agendan för EU kommissionen, både inom Erasmusprogrammet och inom utbildningssektorn. Digitaliseringen ska förenkla för individer att delta i utbyte och effektivisera processer för de som jobbar med programmet, för att säkerställa att resurser kan sättas in där de behövs som mest.

Efter det initiala skedet då nya digitala lösningar implementeras kommer förhoppningsvis tid och resurser att lösgöras för att få möjlighet att arbeta mer med de mjuka värdena i programmet.

– I och med detta kommer man att jobba för att säkerställa inkludering och att Erasmusmobilitet blir ett alternativ för alla studenter, oavsett socio-ekonomisk bakgrund.