Utvecklingen har gjort det möjligt att börja med storskalig DNA-sekvensanalys (genetiska analyser) på patientnivå, för individualiserad diagnostik och behandling. Denna skräddarsydda och precisa metod kallas för precisionsmedicin. Hösten 2023 startar Uppsala universitet ett masterprogram i precisionsmedicin. Utbildningen ska bidra till att fylla de behov som sjukvården kommer att ha.

Förutom DNA-baserade genetiska analyser finns idag även storskaliga analysmetoder för att mäta RNA, proteiner, metaboliter och epigenetiska förändringar. Det är metoder som idag bara används inom forskning men som kommer att användas även för diagnostik och behandling av patienter inom en snar framtid.

– Precisionsmedicin utvecklas snabbt, och behovet av utbildad arbetskraft är stort. Sjukvården och Life sciencesektorn behöver personal med kunskap om bakomliggande teknologier, förståelse för hur data bör analyseras, och kunskap om vilka möjligheter och begränsningar som finns. Därför är det viktigt att Uppsala universitet kraftsamlar kring en ny masterutbildning för att möta framtidens behov, säger Åsa Johansson, programansvarig för masterprogrammet i precisionsmedicin.

Vid Uppsala universitet förväntas masterprogrammet i precisionsmedicin inrättas under hösten 2022, för att starta hösten 2023. Det riktar sig till studenter med en kandidatexamen inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi eller kemi. För att läsa masterprogrammet i precisionsmedicin behövs kurser i genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi om sammanlagt 15 hp samt 5 hp statistik.

Masterprogrammet i precisionsmedicin ger studenterna teoretisk kunskap om de molekylära tekniker som används inom precisionsmedicin, samt praktisk kunskap inom dataanalys. Studenterna får lära sig hur genetisk och annan patientnära molekylär data används inom vården idag och vilka möjligheter nya teknologier kan ha i framtiden.

– Våra studenter kommer att kunna analysera, tolka och förstå molekylära data som gör det möjligt för individanpassad diagnostisk och behandling. Det gör oss stolta att Uppsala universitet är i takt med tiden och kan erbjuda denna utbildning för framtidens vård, säger Åsa Johansson.

I Sverige satsar vi för närvarande stora summor på att utveckla metoder för genetiska analyser genom GMS som är ett Vinnova-finansierat initiativ. I Uppsala kraftsamlar Region Uppsala, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet för att bygga upp ett precisionsmedicinskt centrum. Genom bland annat Science for Life Laboratory (SciLifeLab) finns redan en väl utbyggd infrastruktur för molekylära analyser. Tack vare Wallenbergs Data-Driven Life Science-satsning är satsningarna inom storskalig datahantering också ett fokusområde.