Regeringen har öronmärkt medel för att öka tillgången på lärare som kan undervisa på hälso- och sjukvårdsutbildningar och Uppsala universitet ingår nu i initiativet att driva den nya forskarskolan. Det här är en forskarutbildning av hög kvalitet, förenat med undervisning inom ett hälsoprofessionsprogram. De fyra universitetens expertiser och inriktningar inom vårdvetenskap både förenar och berikar samarbetet.

Forskningsområdet vårdvetenskap utgår ifrån en helhetssyn på människan och syftar till att utveckla kunskap om hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras, samt hur ohälsa kan förebyggas, lindras eller botas på individ-, grupp- eller samhällsnivå.

Oroande kompetensbrist

Lena Wettergren, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, är den som representerar Uppsala universitet i samarbetet och förklarar:

– Det här är ett initiativ som ska stärka kompetensförsörjning både inom akademi och inom utbildning. Idag är det för få av vårdens personal som väljer att forskarutbilda sig och vi vill att fler ska välja en akademisk karriär även av de som är kliniskt verksamma.

Upplägg som berikar

De forskarutbildningskurser som ingår i forskarskolan har ett vårdvetenskapligt perspektiv och det ingår också gemensamma aktiviteter för doktoranderna och deras handledare. Både doktorander och handledare blir därför stärkta i sina roller.

Ett viktigt bidrag för att säkra lärarkapaciteten inom professionsutbildningarna

– Att närma sig frågan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård är ett komplext problem och vi behöver vara många som arbetar med frågan på flera olika sätt. Det är viktigt att vi får fler vårdvetenskapliga forskare – det behövs såväl i akademin som i hälso- och sjukvården, säger Lena Wettergren.

Doktoranderna får med sig kunskap, lust och ett nätverk för livet

Doktoranderna som antas kommer att utgöra en sammanhållen grupp som följs åt genom forskarutbildningen. De kommer att bygga ett nätverk i hela Mälardalsområdet, som de sedan har med sig i den nya karriären.

– Doktoranderna i den nya forskarskolan kommer att få med sig kompetens att driva egna forskningsprojekt efter utbildningen. Erfarenheter från tidigare forskarskolor i vård har visat att doktorerna satsar på en akademisk karriär som lärare och forskare. En disputerad vårdvetare kan i princip gå vart som helst i landet och få jobb, säger Lena Wettergren.

Tidplanen håller – forskarskolan startar 2023

Forskarskolan ska starta i början av december. Under våren bedöms projektansökningarna av externa bedömare och seniora sökande kommer att få besked i början av juni. Tre beviljas i Uppsala och då startar rekryteringen av doktorander.