Från min horisont som prodekan funderar jag ständigt på hur jag kan stötta vetenskapsområdets forskare och lärare att välja och hålla fast vid den kvalitetsdrivna vägen. En väg som inte alltid innebär ”snabba cash” och till numerären många sidor i publikationslistan. Vägen manar snarare till eftertanke kring vad som är drivkraften bakom engagemang i forskning och vad som gör det värt att hålla kvalitativa värden högst när dessa ibland utmanas av ogynnsamma strukturer och processer.

I den kommande nationella ALF-utvärderingen har jag uppdraget att samordna arbetet kring utvärderingen av ALF-region Uppsalas kliniska forskning och dess nytta och avtryck i samhället. ALF-region Uppsala innebär i detta avseende den samverkan i klinisk forskning som finns mellan Region Uppsala och Uppsala universitet. Redan i definitionen döljer sig en nyckelfaktor för god kvalitet i den kliniska forskningen, det vill säga en utvecklad och god samverkan mellan Akademiska sjukhuset, Nära vård och hälsa och Uppsala universitet.

arbetet slås jag av hur god och konstruktiv en sådan samverkan kan vara när alla parter strävar mot ett gemensamt och mycket angeläget mål: att komma så väl ut ur den kommande ALF-utvärderingen som möjligt och därmed säkra mer statliga medel till den kliniska forskningen. Jag gläds åt det samarbetsklimat som finns i arbetsgruppen och tror att här läggs grunden till framtida förbättringar och gemensamma ansträngningar som kommer den kliniska forskningen till gagn. Denna förhoppning vill jag dela med mig av till dig som läser denna krönika, då jag är övertygad om att ömsesidiga och positiva förväntningar på varandra är ytterligare en väg till framgång och kvalitet.

Ett led i Medfarms strävan efter att stärka kvaliteten i den kliniska forskningen är vår samverkan med fyra närliggande sjukvårdsregioner: Dalarna, Gävleborg, Sörmland och Västmanland. Vi samverkar sedan många år genom regionalt placerade Centrum för klinisk forskning, eller CKF:er som de kallas till vardags.

Medfarm bidrar bland annat med vetenskaplig kompetens, infrastruktur och visst administrativt stöd. Det är även möjligt för hälso- och sjukvårdens professioner att forskarutbilda sig och vetenskapligt meritera sig på hemmaplan. CKF:erna bidrar i sin tur med en breddad befolkningsbas för kliniska studier samt kliniska utbildningsplatser för läkar- och vårdutbildningarna. Värt att uppmärksamma är att CKF:erna har en multidisciplinär struktur där hälso- och sjukvårdens professioner ges möjlighet att bedriva interdisciplinär forskning. Min uppfattning är att här finns många, ännu outnyttjade möjligheter för interdisciplinär samverkan med forskargrupper inom Medfarm.

I skrivandets stund nås jag av beskedet om upphävda pandemi-restriktioner och vad längtar jag då efter när vardagen vid universitetet ska återerövras? Jo, möjligheten till fördjupade, kollegiala samtal, liksom att återkommande kunna se en kollega i ögonen, utan en dataskärm som filter, och gratulera till ett mycket väl genomfört arbete!