– Vi är på rätt väg, det finns mycket att vara stolt över, men samtidigt är det viktigt att lyfta fram att vi måste fortsätta utveckla utifrån verksamhetens behov för att bibehålla vår position som ett ledande forskningsuniversitet, säger rektor Eva Åkesson.

Årsredovisningen visar att universitetets ekonomi är välskött. Omsättningen ökade förra året med 285 miljoner, antalet studenter ökade med sex procent och antalet internationella avgiftsstudenter med 35 procent. Utbildningsmålet nås, andelen studenter på avancerad nivå ökar som planerat, liksom antalet nyantagna doktorander. Det ackumulerade myndighetskapitalet minskar också stadigt som planerat. Det betyder att medlen omsätts som de ska, till forskning och utbildning.

När det gäller riktade utbildningsplatser inom vårdområdet och lärarutbildningen har inte målen nåtts fullt ut. Detta beror bland annat på svårigheterna att hitta VFU-platser.

– Detta är något vi kämpat med länge och inte råder över själva. Vården har till exempel svårt att frigöra tid för handledning och då får vi svårt att utbilda fler fastän vi gärna vill, säger Eva Åkesson.

I budgetunderlaget till regeringen framhåller Uppsala universitet en rad frågor. Bland annat behövs ökade ersättningsnivåer för utbildning. Det så kallade produktivitetsavdraget måste till att börja med tas bort. Det är inte rimligt att effektivisera inlärning, då studenter inte lär sig fortare nu än förr. Vidare behövs ett ökat basanslag till forskning fritt från medfinansieringskrav till anslagsgivare för att säkerställa universitetets förnyelsekraft och stärka samhällets beredskap för idag okända framtida samhällsutmaningar.

– Vi lyfter också fram vikten av en nationell strategi som tydliggör ansvar, prioriteringar och långsiktig finansiering av forskningsinfrastruktur. Detta har sagt vi tidigare och nu gör vi det igen i vårt budgetunderlag. Vi hoppas att detta blir ett viktigt fokus i den kommande forskningspropositionen, säger Eva Åkesson.

Anneli Waara