Det visar den redovisning av Uppsala universitets miljöledningsarbete 2019, som nyligen presenterades vid ett rektorssammanträde.

Den generella trenden är att antalet flygresor minskat, så även den totala flygsträckan. Till exempel har antalet inrikes flygresor under 50 mil minskat med cirka sju procent och den totala flygsträckan med nära tio procent. Till detta kommer att antalet tågresor ökat med drygt elva procent, körd sträcka med cirka 30 procent, vilket indikerar att tågresorna blivit allt längre.
Majoriteten av universitetets flygresor är dock utrikesresor över 50 mil – och även dessa har minskat i antal med två procent.

En positiv trend är också att antalet bokade resfria möten (videokonferenser, Zoom och Adobe Connect) har mer än fördubblats och att mötestimmarna ökat med 28 procent jämfört med föregående år. Webbmötesverktyget Zoom är den huvudsakliga förklaringen till det.

– Klimatpåverkan från universitetets resande är en utmaning. Men årets resultat med minskat flygande, ökat tågåkande och ökat användande av resfria mötestekniker är viktiga steg i rätt riktning. Det arbetet kommer att fortsätta med universitetets nya miljöplan som ska arbetas fram under våren, säger universitetets miljöchef Karolina Kjellberg.

Jobbar för minskad miljöpåverkan

Vidare så minskar förbrukningen av el, värme och kyla per kvadratmeter i universitetets förhyrda lokaler. Det interna arbetet med hållbar utveckling har under året resulterat i ett samarbetsavtal med Akademiska Hus med gemensamma hållbarhetsmål, som omfattar energi, hållbar mobilitet, grönare och skönare campusmiljö samt avtalssamverkan för hållbarhet.

Universitetet har under året tillsammans med regionen, kommuner, Sveriges lantbruksuniversitet och länsstyrelsen tecknat hållbarhetslöften för att gemensamt jobba för minskad klimatpåverkan i Uppsala län och sedan 2011 deltar universitetet i Uppsala klimatprotokoll, ett lokalt nätverk som jobbar för att Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

Under hösten genomfördes en inventering av universitetets miljömål och överenskommelser med relevans för universitetets klimatpåverkan, relaterat till de nationella och internationella målsättningarna för klimatutsläpp. Därefter fastställdes också ett direktiv för att utarbeta en ny miljöplan med sikte på att nå betydande minskningar av universitetets klimatutsläpp.

Åtgärder under 2019

Några exempel på åtgärder under 2019 som minskat klimatpåverkan:

 • Upphandling av ny resebyrå har genomförts med större fokus på miljö och hållbarhet. Nya riktlinjer för resor och möten är under utarbetande.
   
 • Besök vid ett flertal prefekt- och intendenturstyrelsemöten med information om universitetets flygresor. Statistik över flygresor 2016-2018 har skickats till ett stort antal institutioner och tanken är att detta ska följas upp med 2019 års statistik.
   
 • Universitetet erbjuder anställda videokonferensanläggningar och webbmötesverktyget Zoom – det finns ett fyrtiotal videokonferensanläggningar att använda för medarbetare vid universitetet. Dessutom finns Skype for Business och andra liknande system att tillgå. Utbildning erbjuds kostnadsfritt.
   
 • En ny och universitetsgemensam IT-organisation har tagit form under året och förhoppningen är att det ska underlätta och utveckla arbetet med resfria möten.
   
 • Arbetet med cykelfrämjande åtgärder har fortsatt och åtta campus är diplomerade enligt Uppsala kommuns system för cykelvänliga arbetsplatser. I början av höstterminen anordnades ”UU Bikeday” för första gången – en cykeldag i syfte att få fler att använda cykeln till och från arbetet. Arbete har också påbörjats för att utveckla bättre möjligheter för skyddade och säkra cykelparkeringar nära campus.
   
 • Under året har ett samarbetsavtal tecknats med Akademiska Hus och inom ramen för detta har en storskalig installation av solceller påbörjats på ett flertal campusbyggnader. En ny form av avtal med fast elförbrukning har tecknats för att möjliggöra satsningar hos Akademiska Hus på effektivisering av elförbrukningen.

Uppsala universitets miljöredovisning 2019