Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Checklista

Kunskap och intellektuell egendom
 

Riktlinjer

Riktlinjer för uppdragsforskning vid Uppsala universitet

Riktlinjer avseende intellektuella tillgångar skapade vid Uppsala universitet.

Lärarundantaget

Som anställd vid Uppsala universitet omfattas du av det s.k. lärarundantaget. I korthet innebär det att du äger resultaten av din forskning.

Externfinansierad forskning villkoras ibland med att finansiären övertar eller får rätt att använda resultaten av forskningen. Det är frivilligt om du vill delta i projekt med sådana villkor men om du väljer att delta godkänner du villkoren för finansieringen, även i den utsträckning de omfattar din kunskap eller inskränker din rätt enligt lärarundantaget. Med andra ord, om det i avtalet mellan universitetet och finansiären t.ex. anges att finansiären ska äga resultaten från forskningen så godkänner du att dina forskningsresultat i projektet överlåts till finansiären utan ytterligare ersättning än vad som regleras i avtalet.

Eftersom villkoren i avtalet mellan universitetet och finansiären har direkt påverkan på din rätt enligt lärarundantaget är det viktigt att du som deltagande forskare i projektet sätter dig in i vilka krav finansiären ställer i projektet. Du kan också påverka villkoren innan avtalet tecknas. Kommunicera därför dina åsikter med Juridiska avdelningen på ett tidigt stadium av förhandlingen med finansiären för hjälp med att påverka avtalet.

Juridiska avdelningen rekommenderar att den som är ansvarig forskare för ett projekt skriftligen bekräftar avtalsvillkoren för att undvika missuppfattningar. För detta finns mall för Villkor för deltagande i följande projekt vid Uppsala universitet. Den ansvariga forskaren är sedan ansvarig för att ingen forskare deltar som inte informerat sig om förutsättningarna för projektet.

Ju tidigare du kontaktar Juridiska avdelningen inför ett projekt, desto bättre möjligheter har Juridiska avdelningen att hjälpa dig med att påverka villkoren för finansieringen. När avtalet väl har tecknats gäller villkoren för dig även vad avser din rätt enligt lärarundantaget.
 

Befintlig kunskap

När du går in i ett forskningsprojekt har du med dig erfarenhet från tidigare projekt och möjligen kommer du att använda dig av denna liksom av tidigare forskningsresultat (immaterialrättsligt skyddade eller inte skyddade). Detta är vad som normalt kallas bakgrundskunskap. Du bör fråga dig vilken tillgång du vill att samarbetsparterna i projektet ska få till din bakgrundskunskap.

I samarbetsprojekt (d.v.s. icke av en part full finansierade projekt) är brukligt att forskare får använda varandras bakgrundskunskap för arbete inom projektet. Ofta ges även en rätt att använda andras bakgrundskunskap om det är nödvändigt för att kunna gå vidare med egna resultat. Ofta gäller detta mot viss ekonomisk kompensation men ibland mot en motlicens till resultatet. Vid forskningsuppdrag (d.v.s. av en uppdragsgivare fullfinansierat projekt) har ibland uppdragsgivaren rätt att använda forskares bakgrundskunskap efter avslutat projekt, normalt mot viss ekonomisk kompensation.

Fundera över i vilken utsträckning samarbetsparterna/uppdragsgivaren ska få tillgång till din bakgrundskunskap. Om sådan tillgång ska ges, ska det vara någon kompensation?
 

Resultat

Ditt arbete i projektet kommer att generera någon form av resultat. Vad vill du ska gälla för dessa?

Vid uppdragsforskning är det inte ovanligt att resultaten tillfaller uppdragsgivaren. Ibland sker detta mot personlig ersättning. Vid forskningssamarbeten tillfaller normalt resultaten respektive upphovsman. (Det bör påpekas att det är endast vid ren uppdragsforskning som universitetet kan acceptera att resultaten med automatik tillfaller finansiären.)

Ibland går det inte att avgöra vem som är upphovsman till ett specifikt resultat. Om annat inte bestämts äger då upphovsmännen resultatet gemensamt, s.k. samägande. Det är att rekommendera att det redan i projektavtalet regleras hur samägande ska utövas. Detta för att undvika konflikter mellan delägarna och inlåsningseffekter. En reglering bör omfatta frågor så som t.ex. om det ska vara möjligt för en delägare att patentera och licensiera eller kommersialisera resultatet utan övriga delägares samtycke.

Under alla omständigheter förbehåller sig universitetet en rätt att använda forskningsresultat för fortsatt forskning och undervisning vid universitetet, s.k. forskarlicens. Det är viktigt att forskarlicensen framgår av avtalet så att inte grundforskning vid universitetet avgiftsbeläggs.

Fundera över vad som ska gälla för dina resultat i projektet. Vem ska äga resultaten och hur ska de få användas av andra? Försäkra dig om att du får fortsätta forska med den kunskap du tillägnat dig genom projektet.
 

Medel för nyttiggörande av resultat

Det har blivit vanligare att forskningsprojekt budgeterar medel för nyttiggörande, så som köp av konsulttjänster för att undersöka ett visst resultats patentbarhet eller kommersiella potential. I anledning av lärarundantaget och att sådana kostnader typiskt sett gynnar enskilda personer är universitetet i många fall förhindrat att nyttja dessa medel. Många av dessa kompetenser finns emellertid att tillgå vid UU genom främst UU Innovation och i den mån de kan involveras som en del av projektet ökar möjligheten att använda medlen.

Om det finns medel avsatta för nyttiggörandekostnader i projektet bör du involvera UU Innovation på ett tidigt stadium för att kunna nyttja dessa.
 

Hantering av ersättning för resultat

Forskningsprojekt kan generera ekonomisk avkastning. Vid uppdragsforskning kan det röra sig om att uppdragsgivaren vill belöna upphovsmannen till ett visst forskningsresultat. Vid samverkansforskning kan det avtalas om att en samarbetspart äger rätt att köpa eller licensiera resultat eller bakgrundskunskap som genererats vid universitetet.

Ersättningen kan betalas antingen direkt till upphovsmannen eller till universitetet. Om betalningen går direkt till upphovsmannen är detta en sak för dig att hantera direkt med uppdragsgivaren/samarbetsparten. Om ersättningen ska betalas till universitetet eller någon universitetet utser behöver formerna för detta regleras i avtalet mellan universitetet och finansiären. Dessutom behöver detta avtalsregleras med dig personligen. Du behöver ta ställning till var ersättningen slutligt ska hamna.

Om ersättningen slutligt ska användas för en viss forskningsverksamhet vid universitetet ska UU Innovation involveras för att samverka i utformandet av avtalet. UU Innovation kan bistå med att hantera mottagandet av medlen samt att tillse att de hamnar i rätt verksamhet.

Om ersättningen slutligt ska komma upphovsmannen tillgodo behöver holdingbolaget involveras. Holdingbolaget kan bistå med ett servicebolag som administrerar ersättningen. Det bör noteras att upplägget förutsätter att servicebolagets kostnader täcks fullt ut.

Om det är aktuellt med ersättning för resultat eller bakgrundsinformation, fundera över vem ersättningen ska komma tillgodo. För att säkerställa att ersättningen hamnar på rätt plats behöver frågan hanteras redan i forskningsavtalet och rätt enhet involveras.


Konfidentialitet och vetenskapliga publikationer

Det är naturligt och i allmänhet en förutsättning att forskningsuppdrag och forskningssamarbeten sker inom ramarna för viss konfidentialitet. Som universitetsanställd är du givetvis bunden till sådan sekretess som gäller för universitetet liksom till vad som i övrigt avtalats i projektet. Det kan innebära begränsningar för hur du får diskutera projektet med andra och begränsningar i hur du får publicera resultaten.

Universitetets hållning är att aldrig åta sig uppdrag eller delta i samarbeten om de innebär att resultaten inte kan vetenskapligt publiceras inom rimlig tid från avslutat projekt. Även om du i ett specifikt projekt inte anser dig behöva publicera resultaten är det viktigt att en sådan rätt ändå finns i projektavtalet. Detta för att universitetets vetenskapliga integritet inte ska kunna ifrågasättas och för att det inte ska skapas dåliga exempel som kan påverka framtida avtal.

Fundera över om sekretesskrivningarna i avtalet är hanterbara för dig. Kommer du t.ex. att kunna kommunicera information med andra i den utsträckning som behövs?

Avtalet innehåller säkert regler för hur resultaten kan publiceras. Ofta innebär dessa att publiceringar kan fördröjas en viss bestämd tid. Är det rimliga tider för dig? Förekommer det doktorander i projektet är det extra viktigt att tiden är rimlig eftersom en fördröjd publicering kan innebära en fördröjd examen.
 

Finansieringen

Förenklat finns det två typer av avtal vid universitetet som reglerar externfinansierad forskning, uppdragsavtal och bidragsavtal. När universitetet är med och finansierar forskningen tecknas samarbetsavtal.

Uppdrag (uppdragsavtal) innebär att en finansiär beställer och fullt ut finansierar ett projekt vid universitetet. I gengäld ges viss rätt till resultaten av projektet. Om finansiären inte fullt ut finansierar projektet (direkta och indirekta kostnader) kan det inte vara ett uppdrag. Är det inte ett uppdrag kan finansiären inte ha någon automatisk rätt till resultaten från projektet.

Bidrag (bidragsavtal) innebär att en finansiär bidrar med medel till forskning. Detta sker utan några krav på motprestation, med möjligt undantag för att universitet ska redovisa hur medlen använts eller ska bistå med viss medfinansiering.

Vid samverkansforskning (samarbetsavtal) bidrar samtliga parter till projektet. Forskningsresultat tillhör upphovsmannen till resultatet.

Fundera över vad det är för projekt som regleras av avtalet. Det händer att underfinansierade uppdrag benämns som bidrag eller samarbeten. Sådana uppdrag kan universitetet inte åta sig.


För frågor eller hjälp med avtalsformulering kan du vända dig till någon av universitetsjuristerna Johan Asker tel 471 7419, Louise Bark tel 471 7417, Helene Ekizean tel 471 7457 eller Johan Hammarberg tel 471 2074.