Kursen som motsvarar 3 hp ger deltagarna en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Det handlar bland annat om hur och varför man kan skydda en idé eller produkt, om hur man kan hitta användbar information för sitt forskningsområde från patentdatabaser samt olika vägar att kommersialisera forskning och skapa praktisk nytta av den i omvärlden.

Kursen ges av Patent- och registreringsverket, PRV i samarbete med UU Innovation och det är nu femte gången. Några förändringar har gjorts från tidigare kurstillfällen. Från att tidigare ha riktats till antingen vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap eller medicin och farmaci, kommer denna kurs att samla doktorander och forskare från båda områdena. En annan förändring är att antalet seminarier har utökats från tre till fyra för att också inkludera verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv.

Nhils Forslund är affärsrådgivare på UU Innovation och en av de kursansvariga. Han menar att behovet av att öka forskares kunskap om immaterialrätt och kommersialisering är stort, inte minst för att bättra på chanserna att få ta del av vissa forskningsmedel.

– Forskningsfinansiärer tenderar att lägga allt större vikt vid nyttiggörande och forskningens påverkan när forskningsmedel beviljas. Det är till exempel numera inte ovanligt att en strategi för hantering av immateriella tillgångar efterfrågas i forskningsansökningar. Samtidigt behöver forskarna vara medvetna om att hanteringen av dessa tillgångar kan försvåras eller till och med omöjliggöras om de redan publicerat sina forskningsresultat i någon form. Det här är exempel på sådant som kommer behandlas i kursen.

Anmälan till kursen är öppen och sista dag för anmälan är 22 mars. Kursen har 40 platser och ges på engelska.

Mer information om kursen och anmälan

Sara Gredemark