ARTIFICIELL INTELLIGENS: ARBETSGRUPP UTARBETAR FÖRSLAG TILL RIKTLINJER

Rektor har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta förslag till riktlinjer för användning av generativ artificiell intelligens (AI) i undervisning och examination vid Uppsala universitet (UFV 2023/2129). 

  • De centrala riktlinjerna ska begränsa sig till etiska, pedagogiska, juridiska m.fl. aspekter som kan gälla alla utbildningar vid universitetet. Fakulteter, institutioner, program och ämnen ska kunna utfärda mer detaljerade riktlinjer vid behov. Ett förslag från arbetsgruppen ska framläggas för rektor våren 2024. 
  • Bakgrunden är den publika lanseringen av ChatGPT 2022 och den efterföljande debatten som har aktualiserat behovet av ramverk som reglerar användningen av AI i undervisning och examination. Flera svenska universitet har redan antagit riktlinjer för AI-användning. Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som skapar nya data, till exempel bilder eller text, genom att lära sig av befintliga data på nätet.

Upplysningar: Mats.Cullhed@uu.se (pedagogisk utvecklare)

REKTOR UTSER REPRESENTANT FÖR ÖPPEN VETENSKAP

Rektor har utsett professor Hans Karlsson, institutionen för informationsteknologi, att t o m 2026-10-31 vara representant för ”öppen vetenskap”, till exempel ingår i uppdraget att representera Uppsala universitet i European Open Science Cloud Association (EOSC-A), relaterade arbetsgrupper inom The Guild, Coimbra och andra internationella nätverk.

  • Öppen vetenskap är ett begrepp i forskarvärlden som bland annat omfattar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, öppen tillgång till forskningsdata och nya sätt att bedöma forskningens genomslag eller användning på. Det innefattar också att vetenskapen öppnar upp för att olika intressenter kan delta i forskningsprocessen – och att forskare kan meritera sig på andra sätt än enbart publicering, till exempel genom att dela sin forskningsdata, sprida kunskap och föra dialog med olika samhällsaktörer.

Upplysningar: Anne-Sophie.Frojmark@uu.se (enhetschef, planeringsavdelningen).

KOMPLETTERANDE VERKSAMHETSPLAN FÖR 2024 FASTSTÄLLD

Rektor har fattat beslut om den kompletterande verksamhetsplanen för 2024 (UFV 2023/24). Den omfattar justeringar mellan Uppsala universitets verksamhetsplan beslutad av konsistoriet i juni och regeringens budgetproposition i september 2023. 

  • I Uppsala universitets verksamhetsplan, beslutad av konsistoriet, uppdrogs till rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), internhyra, internränta och avgiftsnivån (per student och timme) för tentamensverksamheten. Vidare omfattar den kompletterande verksamhetsplanen fördelning av medel för avgiftsbetalande studenter, Campus Gotland och nationell forskningsinfrastruktur samt IT-avgiftens storlek. Även fördelning av särskilda medel för meriteringsanställningar ingår i beslutet.

Upplysningar: Joakim.Lofkvist@uu.se (controller, planeringsavdelningen).

NYA MEDARBETARINGÅNGEN LANSERAS DEN 6 DECEMBER

Onsdag den 6 december lanseras universitetets nya Medarbetaringång på webben med en rad förbättringar. För att göra det enkelt att hitta information för medarbetare som verkar inom ett specifikt arbetsområde finns bland annat ett antal riktade ”ingångar”. För prefekter/motsvarande kommer det att finnas en ingång, där allt innehåll som riktar sig till chefer finns på ett ställe.

  • Den gamla Medarbetarportalen kommer att fortsätta vara tillgänglig fram till slutet april 2024. Detta för att institutioner med flera ska kunna få tid att flytta över lokal information och grupper till den nya webben.
  • Samtidigt som den nya medarbetaringången lanseras får alla vetenskapsområden, fakulteter och campus samt universitetets museer nya webbsidor. 
  • Webbsidor för institutioner och centrumbildningar/motsvarande lanseras nästa år.

Upplysningar: Ake.Johansson@uu.se (projektledare, Ny webbplattform) och Anna.Tano-Graflind@uu.se (delprojektledare, Nya medarbetaringången).

EUROPAUNIVERSITETET ENLIGHT PÅ KONFERENS I UPPSALA

Nyligen samlades runt 150 personer från tio europeiska universitet i universitetshuset inom ramen för Europauniversitetet Enlight, ett EU-finansierat nätverksprojekt som genom gemensamma utbildningsinsatser ska främja utmaningsdriven utbildning och öka rörligheten bland studenter och lärare. Director för Enlight vid Uppsala universitet är professor Mattias Martinson.

  • 2020 startade Enlight, en allians mellan universitet i Europa (däribland Uppsala universitet) som beviljades ett EU-pilotprojekt i syfte att etablera ett Europauniversitet. Finansieringen kom från Erasmus+ och syftet var att öka rörligheten mellan lärosäten med nya gemensamma utbildningsinsatser. Piloten avslutades den 31 oktober, men redan i somras blev det klart med finansiering av ett fyraårigt fortsättningsprojekt, med totalt 14,4 miljoner euro i budget.


Läs mer. 

KONSISTORIET VÄLKOMNAR DEBATT

Vid konsistoriets (styrelsen vid Uppsala universitet) sammanträde i november diskuterades bland annat den senaste tidens debatt med anledning av politiska manifestationer vid olika lärosäten i landet. Konsistoriet gjorde vid sammanträdet följande uttalande:
”Konsistoriet välkomnar debatt. Studenter och lärare ska fritt, såvida de inte allvarligt stör undervisningen eller medför fara, kunna ge uttryck för olika ståndpunkter inom ramen för gällande regelverk och vår tradition av akademisk frihet”. 

MÅLET MED NYA GUSTAVIANUM: ETT MUSEUM I VÄRLDSKLASS

Sommaren 2024 slår Museum Gustavianum upp portarna efter ett par års renovering. Syftet med renoveringen är framförallt att förbättra klimatet för de utställda föremålen samtidigt som utställningsytorna ökas. När portarna åter öppnas är ambitionen att besökarna ska möta ett unikt universitetsmuseum i världsklass. Renoveringen utförs av Statens fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet.

Läs mer om den spännande och omsorgsfulla renoveringen.