Vad är målet med avdelningens verksamhet?

– Det är en satsning från universitetsledningen som ska bidra till att stärka universitetets strategiska förmåga till förnyelse. Vi jobbar med att utveckla universitetets relationer med externa intressenter som finansiellt eller på annat sätt kan bidra, i en tid när alltmer av forskningsfinansieringen öronmärks. Ett universitet behöver fria medel, som gör det möjligt att – med full akademisk frihet - kunna satsa på strategiska och för universitetet viktiga förnyelseprojekt, utan krav på motprestation. Ledningens stöd i arbetet är också en förutsättning för att lyckas.
 

Vad innebär fundraising?

– Att bygga förtroenden. Det är en långvarig process som involverar hela universitetet, från universitetsledning till forskargrupper. Det är en uppgift där egentligen alla medarbetares engagemang behövs. Förtroenden byggs upp genom personliga möten mellan externa intressenter och forskare och ledning – ”friendraising before fundraising”. Vår roll är att hjälpa till att paketera innehållet och ge råd och praktiskt stöd i relationsskapande kontakter.

– Vi behöver bygga upp hållbara nätverk. I vårt uppdrag ingår att samordna universitetets båda vänföreningar och att öka våra alumners engagemang, vi har cirka 26 000 alumner i fler än 130 länder i vårt alumnnätverk. Att vårda dessa kontakter ökar våra möjligheter till framtida filantropiskt stöd.
 

Hur jobbar ni rent konkret?

– Vi bjuder in till möten, event och annat som våra vänner och givare kan tänkas uppskatta. Alla känner ju till Uppsala universitet men få har till exempel besökt något av våra spännande laboratorier, eller fått en guidning på Museum Gustavianum eller i Carolinas läsesal. Vi har många miljöer dit man inte kommer i vanliga fall och en personlig inbjudan känns välkomnande.

– Men vi jobbar också internationellt. Nyligen anordnade vi ett tematiskt event i Geneve tillsammans med Handelskammaren, då vi bjöd in universitetets alumner och andra vänner – och snart ska vi till London för ett alumnevenemang.
 

Hur mycket donationer får universitetet?

– Mellan tio och 15 miljoner kronor kommer årligen in centralt till universitetet med stöd av min avdelning. Långt mycket mer, ca 225 miljoner om året, kommer forskningen till del via utdelning från det kapital som donerats till universitetet ända sedan 1624 och som sedan dess förvaltats av Uppsala Akademiförvaltning.
 

Hur många donatorer har universitetet idag?

– Vid min avdelning har vi kontakt med ett 150-tal donatorer som med större eller lite mindre belopp stöder ett brett spektrum av områden, möjligen några fler inom medicin.  En av våra största donationer på senare år - en miljon dollar – till stöd för inrättande av en professur i runologi , donerades av svensk-amerikanen Myrna G. Smith, medlem i The American Assiociation for Runic Studies, som stödjer utbildning och forskning om runor och runstenar i USA och Europa.

– En annan generös donator är Anders Wall, som Uppsala universitet har en långvarig relation med. Han står bakom flera betydande donationer till universitet, bl.a. en lång rad stipendier till studenter från Kina för utbildning på grund- och avancerad nivå.

– Göran Gustafssons stiftelse är ytterligare en betydelsefull och trofast donator för universitetet, och Niklas Zennström en något yngre, men lika viktig. En donator kan aldrig vara anonym, vi är ju en myndighet, men man behöver inte alltid skylta med sitt namn, vilket inte alla känner sig bekväma med.
 

Kan en donation vara riktad?

– Ja oftast är den riktad t.ex. mot ett särskilt forskningsområde, en institution eller till och med en speciell forskare. Men sedan är det akademisk frihet som gäller, en donator får inte styra själva forskningen.
 

Kan Uppsala universitet tacka nej till en donation?

– Det kan vi, och gör det också ibland, t.ex. ifall donationen inte är i enlighet med vårt uppdrag som universitet, eller överensstämmer med vår värdegrund.
 

Vad är utmaningen?

– Människor ger till det som ligger deras hjärta närmast. Det är en utmaning att förstå, och trovärdigt beskriva, på vilket sätt Uppsala universitet kan vara relevant för dem. Internt är utmaningen att nå ut till alla våra forskare för att informera om vår verksamhet och ge dem stöd och hjälp i deras kontakter med donatorer, till exempel gällande regelverk kring en donation eller stöd för att kunna bibehålla en bra och långsiktig relation med givaren. Vi vill ju att det ska bli rätt vid en donation. Bland filantroper har forskare ibland rykte om sig att ”ta pengarna och därefter aldrig låta höra av sig”. Som i alla relationer måste även kontakten med en donator vårdas. Där kan min avdelning bistå våra forskare och vi hjälper förstås gärna till.
 

På gång just nu?

– Rektor gav före sommaren vicerektorer och vetenskapsområdena i uppdrag att komma med förslag på prioriterade ändamål för extern finansiering. Det har resulterat i ett 60-tal förslag som just nu genomgår en prioriteringsprocess. Vilka förslag som prioriteras blir klart först efter nyår. 
 

Ur Donationsförordningen
2 § Med en donation avses i denna förordning varje slag av överlåtelse av egendom till en myndighet genom gåva eller testamentariskt förordnande som sker utan krav på motprestation eller särskild förmånsställning och där egendomen inte bildar en stiftelse
 

Har du som forskare frågor om donationer, eller behöver du råd och stöd, är du mycket välkommen att kontakta Development Office.