Det pedagogiska programmet tar sin utgångspunkt i universitetets Mål och strategier och omfattar fyra övergripande mål för det pedagogiska arbetet. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för studentens lärande, utveckling av utbildningen, högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetensutveckling samt undervisningsuppgiftens meritvärde.
– Målen ger tillsammans förutsättningar för hur universitetet, dess lärare och övriga medarbetare skapar möjligheter för god utbildning, hur studenter medverkar till och tar vara på dessa möjligheter samt hur lärarnas kompetens utvecklas och premieras, förklarar Jöran Rehn, biträdande chef för avdelningen för kvalitetsutveckling.
Tanken är att programmet ska användas som ledning och inspiration. Det är också ett verktyg för det pedagogiska utvecklingsarbetet och kan bland annat användas som utgångspunkt för utformning av nya utbildningar, uppföljning av befintlig utbildning och utbildningsförnyelse.

Programmet är uppdaterat utifrån utvecklingen inom högre utbildning och högskolepedagogisk forskning, men också utifrån universitetets eget utvecklings- och reformarbete inom utbildning och undervisning, till exempel inom e-lärande och genom excellenslärarreformen. En viktig förändring är att både studenternas och lärarnas aktiva medverkan till att uppfylla universitetets ansvar och nå angivna mål betonas mer än tidigare. Vidare lyfts vikten av en god lärmiljö där infrastruktur, utbildningsresurser, kulturarv och digitala miljöer är viktiga beståndsdelar.
– Skrivningarna om samarbetet mellan lärare och studenter har också utökats och konkretiserats och lärarnas respektive studenternas ansvar för att motverka fusk och plagiat har lagts till, säger Jöran Rehn.
Det har också tillkommit formuleringar om hur pedagogiska ledare och excellenta lärare ska bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten samt till lärarnas kompetensutveckling.

Arbetet med att revidera det pedagogiska programmet inleddes 2015 när en grupp med deltagare från olika delar av universitetet tillsattes. Arbetsgruppen har inhämtat kommentarer och förslag från sina respektive vetenskapsområden och fått återkoppling från bland annat pedagogiska ledare, akademiska senaten, lärare, pedagogiska utvecklare och studiebevakarna. Gruppens förslag till reviderat pedagogiskt program har sedan remissbehandlats. Kvalitetsrådet har varit referensgrupp under arbetets gång och bidragit med råd och stöd. Programmet har även testats på studenter, lärare och pedagogiska ledare för att få underlag till det stödmaterial som ska komplettera programmet.
– Just nu jobbar vi med stödmaterialet som är riktat till lärare, studenter och pedagogiska ledare. Det väntas bli klart till höstterminen, säger Jöran Rehn.

Josefin Svensson

Det pedagogiska programmet finns att ladda ned i universitetets mål- och regelsamling.